Open Bangkok พร้อมเปิดเผย! ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบความโปร่งใสทุกมิติ

104

“รองผู้ว่าฯศานนท์” เผย กทม.มีนโยบาย Open Bangkok เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะตรวจสอบผ่านระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางและของกรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 มิ.ย. 67 ที่ กทม. นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงนโยบายด้านความโปร่งใสของกทม. ในการแถลงข่าวกระบวนการตรวจสอบการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย โดยมี ผศ.ต่อภัสสร์ ยมนาค ผู้พัฒนา actai.co ระบบตรวจสอบความโปร่งใส และแหล่งข้อมูลโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ร่วมให้ข้อมูล

รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าวว่า ในด้านการตรวจสอบความโปร่งใส กทม.มีนโยบาย Open Bangkok เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสที่จะเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานต่าง ๆ ทุก ๆ ขั้นตอน ไม่ว่าจะตรวจสอบผ่านระบบ EGP ของกรมบัญชีกลางและของกรุงเทพมหานคร หรือการเปิดเผยร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ เรายังร่วมมือกับ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT พัฒนา actai.co ซึ่งสามารถตรวจพบพิรุธหรือมีข้อน่าสงสัยในแต่ละจุด อาทิ โครงการที่มีบริษัทมายื่นข้อเสนอน้อย ราคากลางต่ำหรือสูงเกินไป เป็นต้น

“การมีตาเพียงไม่กี่ตาอาจจะตรวจสอบได้ไม่ถี่ถ้วน ฉะนั้นการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเป็นเรื่องสำคัญที่กทม. จะดำเนินการอย่างจริงจังร่วมไปกับประชาชนด้วยนโยบาย Open Bangkok” รองผู้ว่าฯ ศานนท์ กล่าว

ด้าน ผศ.ต่อภัสสร์ กล่าวในรายละเอียดว่า actai.co เป็นการรวบรวมฐานข้อมูลจากภาครัฐในรูปแบบ open data เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนในการตรวจสอบความโปร่งใสของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานรัฐ โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลแล้ว actai.co ยังมีระบบปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งสามารถแจ้งเตือนเมื่อพบความผิดปกติ อาทิ โครงการที่มีบริษัทมายื่นข้อเสนอน้อย ราคากลางต่ำหรือสูงเกินไป เป็นต้น

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์ #OpenBangkok #ศานนท์หวังบุญสร้าง