นักสอยคิวเฮ!! กมธ.กีฬา จ่อ ถอด บิลเลียด- สนุกเกอร์ จาก พ.ร.บ. การพนัน

185

กมธ.กีฬา” จ่อ ถอด บิลเลียด- สนุกเกอร์ออกจากบัญชีแนบท้าย พ.ร.บ. การพนัน พร้อมตั้ง อนุกมธ. รับเรื่องร้องเรียนให้นักกีฬา  รวมถึงผลักดันกีฬา เป็นสื่อ ป้องกัน-ลดปัญหาการจบชีวิตตนเองในประเทศไทย

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 21 ก.พ. 2567 ที่รัฐสภา คณะกรรมาธิการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายปริญญา ฤกษ์หร่าย สส.กำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ในประธาน กมธ.แถลงความคืบหน้าผลการดำเนินงานของทางกมธ.ในรอบ 4 เดือนว่า ทางกมธ. มีหน้าที่และอำนาจกระทำกิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือ ศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับ การส่งเสริม สนับสนุน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการพัฒนาการกีฬาของไทย รวมทั้ง กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีการประชุม 14 ครั้ง ซึ่งได้ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ สมาคมกีฬา ต่าง ๆ บุคลากรในวงการกีฬา ตลอดจนการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ร่วมให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงกับกมธ. เพื่อ มุ่งส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬาให้เกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

นายปริญญา กล่าวต่อว่า ทาง กมธ.เห็นมีวาระเร่งด่วนที่ต้องเร่งพิจารณา คือ ประเด็นแรก การผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา อาทิ การแก้ไขพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 เพื่อให้มีการถอดกีฬาบิลเลียดและสนุกเกอร์ออกจากบัญชีแนบท้ายพระราชบัญญัติการพนันฯ เปิดช่องให้มีการส่งเสริมการเล่นกีฬาดังกล่าวให้กับเยาวชน รวมถึง การเร่งทบทวนพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างกลไกในการบังคับใช้กฎหมายให้ทันสมัย เนื่องจากกีฬามวยเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลาย สามารถสานต่อการพัฒนาได้ในหลากมิติ ทั้งด้านการกีฬา ภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ที่ดึงดูดความสนใจให้กับชาวต่างชาติที่มีความสนใจในกีฬามวยเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี ในกระบวนการแก้ไขกฎหมาย คณะกรรมาธิการจะต้องพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบ และรอบด้าน โดยเฉพาะประเด็น “มวยเด็ก” ที่ยังต้องร่วมทำความเข้าใจกับทุกฝ่ายทั้งในมิติด้านกีฬาและมิติทางสังคม

สำหรับประเด็นต่อมาคือการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กับคนกีฬา ที่ผ่านมาทางกมธ.ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานตั้งคณะอนุกรรมาธิการ เพื่อรับปัญหาเรื่องร้องเรียนและช่องทางในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของนักกีฬาและบุคลากรในวงการกีฬา

“ในด้านงบประมาณยังคงเป็นหัวใจหลักของการพัฒนากีฬาในทุกระดับ จากการทำงานที่ผ่านมาเราได้เห็นแง่มุมของปัญหาในขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งจะต้องมีการปรับมาตรการ การเบิกจ่ายงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาต่าง ๆจากการที่คณะกรรมาธิการกีฬาได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อช่วงต้นปี กมธ.ได้มีข้อสังเกตต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รวมทั้งการประสานความร่วมมือเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ด้านกีฬาร่วมกัน โดยเฉพาะการผลักดันการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา” ประธาน กมธ.กีฬา กล่าว

ในส่วนด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬา นายปริญญา กล่าวว่า คณะกรรมาธิการได้พิจารณาเพื่อหาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมการกีฬาไทย ร่วมหาแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการด้านการค้าเครื่องกีฬาของไทย เพื่อให้รัฐได้กำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการไทยในทุกกลุ่ม พร้อมกับการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากสมาคมกีฬาต่าง ๆ ที่ได้กำหนดเป็นกีฬาอาชีพตามประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2566 เพื่อร่วมหาแนวทางการส่งเสริมการพัฒนากีฬา อันจะนำไปสู่การพัฒนากีฬาอาชีพอย่างเป็นระบบ รวมถึงการขยายฐานมวลชนในการสร้างความสนใจแก่ประชาชนในชนิดกีฬาของแต่ละสมาคม ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมาธิการพบว่า หลายสมาคมกีฬายังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ อาทิ สมาคมกีฬาอีสปอร์ต

นายปริญญา กล่าวต่อว่า กมธ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาเชิงสังคม จึงได้มีการพิจารณาเพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้กีฬาเป็นสื่อป้องกันและลดปัญหาการจบชีวิตตนเองในประเทศไทย ดังนั้น คณะกมธ.จึงเล็งเห็นว่าการสร้างความตระหนักรู้แ ละให้ความสำคัญด้านสุขภาพทางใจ จะเป็นภูมิคุ้มกันหนึ่งที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมได้ ทาง กมธ.ยังได้มีข้อห่วงกังวลผ่านไปยังหน่วยงาน ด้านสาธารณสุข ให้มีการเพิ่มโรงพยาบาลเฉพาะทางเพื่อรองรับการรักษาแก่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลได้มากขึ้น เพื่อดูแลศักยภาพนักกีฬา และการบำบัด นักกีฬาที่บาดเจ็บให้สามารถเล่นกีฬาต่อไปได้

ทั้งนี้ทางกมธ. ได้รับยื่นหนังสือ จาก จ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล สส.เพชรบุรี พรรครวมไทยสร้างชาติ เพื่อขอให้ขับเคลื่อนแก้ไขกฎหมาย-กฎกระทรวงการละเล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬาวัวลานให้สอดคล้องเหมาะสมกับประเพณีในท้องถิ่น ซึ่งทาง กมธ. จะรับไว้พิจารณาต่อไป

#Thaitabloid #ไทยแทบลอยด์ #กมธ.กีฬา #ปริญญาฤกษ์หร่าย #บิลเลียด-สนุกเกอร์ #พ.ร.บ. การพนัน