ศาลยุติธรรม ร่วม ASEAN – ACT จัดสัมมนาผู้พิพากษาพัฒนาแนวปฏิบัติพิจารณาคดีค้ามนุษย์เทียบสากล!!

125

สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วม ASEAN – ACT จัดสัมมนาผู้พิพากษาศาลสูง-ศาลชั้นต้นพัฒนาแนวปฏิบัติพิจารณาคดีค้ามนุษย์ การปฏิบัติต่อผู้เสียหาย-พยาน เทียบสากลอนาคตเล็งจัดทำหลักสูตรอบรม-สร้างเป้าหมายศาลคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

วันนี้ (16 พ.ย.2566) ที่โรงแรมเดอะเวสทิน สิเหร่ เบย์รีสอร์ท แอนด์สปา ภูเก็ต สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับโครงการอาเชียน – ออสเตรเลียเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN- ACT) จัดโครงกรสัมมนาผู้พิพากษาว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์ และแนวทางการปฏิบัติต่อผู้เสียหายและพยานที่มีความเปราะบาง โดยมีผู้พิพากษาในพื้นที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 เขตอำนาจครอบคลุมภาคใต้ตอนบน เข้าร่วมการสัมมนาฯ ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.นี้

โดยโครงการนี้ดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้งนับตั้งแต่เดือน ก.พ.2566 ครอบคลุมเขตอำนาจของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ซึ่งมีทั้งผู้พิพากษาศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ ผู้พิพากษาในเขตกรุงเทพมหานคร และในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1- 7 และภาค 9เข้าร่วมสัมมนาแล้วกว่า 150 คน

โดยสืบเนื่องจากปัญหาการค้ามนุษย์เป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีความร้ายแรงมีความซับซ้อน และกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตระหนักถึงบทบาท
ที่สำคัญของผู้พิพากษาในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งนอกจากการพิจารณาพิพากษาว่าจำเลย
กระทำความผิดหรือไม่แล้วศาลยังมีบทบาทสำคัญในการตีความกฎหมาย วางหลักเกณฑ์การรับฟัง พยานหลักฐาน การบริหารจัดการคดีและการพิจารณาคดี โดยคำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้เสียหาย

“โครงการสัมมนาของผู้พิพากษาว่าด้วยแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์” จึงเกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้พิพากษาที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีค้ามนุษย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายวิธีพิจารณาความ ที่เกี่ยวข้อง แนวปฏิบัติในการดำเนินกระบวนพิจารณาเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และมีการปฏิบัติต่อผู้เสียหายในคดีค้ามนุษย์อย่างเหมาะสม

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติและสอดคล้องกับนโยบายของประธานศาลฎีกา ข้อที่ 2 “เที่ยงธรรม” คือ ศาลยุติธรรมเป็นองค์กรผู้ใช้อำนาจตุลาการด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยการจัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรใน ศาลยุติธรรมนี้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในอนาคตสำนักงานศาลยุติธรรมกำลังพิจารณาและศึกษาการจัดทำหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงการดำเนินกระบวนพิจารณาที่คำนึงถึงบาดแผลทางจิตใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้แก่ผู้พิพากษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในแผนกคดีค้ามนุษย์
ในศาลอาญาและศาลอุทธรณ์ เพื่อคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของประชาชน ภายใต้หลักนิติธรรม และสามารถขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนามาตรฐานการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรมในระดับสากลอย่างเป็นรูปธรรม และสัมฤทธิ์ผลตามแผนงานและนโยบายที่วางไว้ที่พึ่ง เที่ยงธรรม เท่าเทียม ทันโลก

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์