ฟื้น”หมูอินเตอร์”ช่วยปลดหนี้มีเงินล้าน

649

กรมส่งเสริมสหกรณ์ หนุนสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ เดินหน้าฟื้น “โครงการหมูอินเตอร์” หนึ่งในโครงการส่งเสริมอาชีพ ช่วยสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรขุน ลดต้นทุนการผลิต ควบคุมคุณภาพการเลี้ยง มีตลาดรับซื้อ และช่องทางจำหน่ายที่แน่นอน เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้มั่นคง หวังปลดหนี้ใน 4 ปี

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศเร่งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐที่ต้องการให้สหกรณ์เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานราก ซึ่งได้กำหนดแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร ลดปัญหาหนี้สินของพี่น้องเกษตรกรจากการลงทุนทางการเกษตรให้กับสมาชิกสหกรณ์ พร้อมส่งเสริมการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้เพิ่มมากขึ้น ภายใต้นโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” ของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ

ด้าน นายชัยวิเศษ ดีสุวรรณ์ ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด เปิดเผยว่า หลังเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนในพื้นที่ อ.สันป่าตอง แม่วาง และดอยหล่อ ซึ่งอยู่ในการดูแลของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด ประสบปัญหาโรคระบาดในปี 63 ทำให้เกษตรกรขาดทุนอย่างหนัก หลายรายต้องหันไปทำอาชีพอื่นเพื่อความอยู่รอด สหกรณ์ฯ จึงมอบเงินทุนช่วยเหลือ ให้พอสามารถประกอบอาชีพต่อได้ 80 โรงเรือน จากเดิมมีโรงเรือนของเกษตรกรในโครงการ 130 โรงเรือน

“ปัจจุบันสหกรณ์ฯ พยายามผลักดันให้สมาชิกกลับเข้ามาร่วมโครงการหมูอินเตอร์อีกครั้ง รวมถึงเปิดรับสมาชิกใหม่ ล่าสุดมีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 68 ราย 68 โรงเรือน โดยสหกรณ์ฯ ให้เงินทุนเลี้ยงหมู และสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ซื้ออาหารหมูปลอดดอกเบี้ย 4 เดือน รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานงานกับผู้รับซื้อภาคเอกชน บริษัท หมูอินเตอร์ กรุ๊ป และบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้จำหน่ายอาหารสุกร ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรขุนลดต้นทุนการผลิต และมีช่องทางการตลาดรับซื้อที่แน่นอน ทั้งยังได้องค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพการเลี้ยงสุกรให้มีคุณภาพ ตั้งแต่การเตรียมโรงเรือนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้สุกรขุนได้น้ำหนักและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่สหกรณ์ฯ รับซื้อ ซึ่งราคาหมูหน้าฟาร์ม 70 – 80 บาท/กก. เกษตรกรสามารถเลี้ยงและจำหน่ายสุกรขุนได้ 3 รอบ/ปี ต้นทุนการเลี้ยงประมาณ 4,000 บาท/ตัว หากน้ำหนักเกิน 60 กิโลกรัมขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะประกันราคาการรับซื้อ เกษตรกรจะได้ราคาสุกรขุนไม่ต่ำกว่า 4,000 บาท/ตัว ทำให้ผู้เลี้ยงสุกรขุนมีรายได้ที่ประมาณหลักแสนหรือหลักล้านบาทซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดจำนวนสุกรที่นำมาจำหน่ายด้วย” นายชัยวิเศษ กล่าว

ทั้งนี้ จากการส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการหมูอินเตอร์ ส่งผลให้สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จำกัด มีผลกำไรจากโครงการดังกล่าวเพิ่มขึ้นกว่า 6 ล้านบาท ปี 66 ปริมาณธุรกิจภาพรวมเพิ่มขึ้นจากเดิมถึง 30% ปัจจุบันสหกรณ์มีทุนดำเนินงานมากกว่า 994 ล้านบาท โดยสหกรณ์ฯ ยังคงดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมอาชีพ มุ่งสร้างรายได้ให้สมาชิก อาทิ โครงการโคอินเตอร์ โครงการข้าวครบวงจร โครงการข้าวอุตสาหกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตผลผลิตทางการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต และอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิก ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้สมาชิกเข้ามาดำเนินธุรกิจร่วมกับสหกรณ์มากขึ้น รวมทั้งสหกรณ์ฯ มีการบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินการ ใช้ทรัพยากรที่มีเกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อให้สหกรณ์ฯ เป็นองค์กรที่สามารถเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกต่อไป

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล
ข่าว