เมื่อวานนี้ (3 ก.ค.) อีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเผยผลสำรวจเรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกจิ อีสานไตรมาส 2/2561” ผลสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 2/2561 ผล การสำรวจพบว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจอีสานในไตรมาสที่ 2/2561 ยังต่ำกว่าร้อย หรือความ เชื่อมั่นแย่ลงต่อเนื่องจากไตรมาสที่แล้ว และต่ำกว่าร้อยต่อเนื่อง 4 ไตรมาส และมีแนวโน้มแย่ลงต่อเนื่องในไตร มาส 3/2561 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศจะดีขึ้น แต่กลุ่มที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในอีสานยังเผชิญ ปัญหาทางเศรษฐกิจ เช่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ราคาน้ำมันแพง รายได้ไม่พอรายจ่าย หนี้สิน เป็นต้น ส่งผล คะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลต่ำสุดในรอบ 4 ปี

ผศ.ดร.สุทินเวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพลเปิดเผยว่าการสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจ ความคิดเห็นของคนอีสานต่อภาวะเศรษฐกิจระดับครัวเรือนและระดับจังหวัด เพื่อประเมินภาวะเศรษฐกิจและ คำนวณดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานในไตรมาส 2/2561 และประเมินผลงานรัฐบาลด้าน เศรษฐกิจ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2561 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,109 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด เมื่อสอบถามเกี่ยวกับ เศรษฐกิจและการค้าของจังหวัด รายได้ครัวเรือน สภาพคล่องการเงินครัวเรือน และการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือน และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งมีค่าระหว่าง 0 – 200 ถ้าค่าดัชนีต่ำกว่า 100 คือ แย่ลง/ลดลง เท่ากับ 100 คือ ทรงตัว/เท่าๆเดิม และมากกว่า 100 คือ ดีขึ้น/ เพิ่มขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานรายไตรมาส

 

1) ดัชนีเศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส 2/2561 เท่ากับ 76.9 หมายความว่า เศรษฐกิจและการค้าของอีสานไตรมาส 2/2561 แย่กว่าไตรมาสที่แล้ว
2) ดัชนีรายได้ครัวเรือนไตรมาส 2/2561 เท่ากับ 70.2 หมายความว่า รายได้ครัวเรือนไตรมาส 2/2561 ลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
3) ดัชนีสภาพคล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส 2/2561 เท่ากับ 68.7 หมายความว่า สภาพคล่องการเงินครัวเรือนไตรมาส 2/2561 แย่กว่าไตรมาสที่แล้ว
4) ดัชนีการใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือนไตรมาส 2/2561 เท่ากับ 90.7 หมายความว่า การใช้จ่ายเพื่ออุปโภคและบริโภคของครัวเรือนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหรือใกล้เคียงกับ
ไตรมาสที่แล้ว
5) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานไตรมาส 2/2561 เท่ากับ 75.8 หมายความว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานลดลงจากไตรมาสที่แล้ว
6) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสานคาดการณ์ไตรมาส 3/2561 เท่ากับ 72.6 หมายความว่า ความเชื่อมั่นผู้บริโภคต่อภาวะเศรษฐกิจอีสาน 3/2561 มีแนวโน้มแย่ลงอีก

 

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ได้คะแนน 40.1 เต็ม 100 ซึ่งจากการสำรวจไตรมาสที่แล้วได้คะแนน 41.1 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วง 1 ปีที่ผ่าน มาได้คะแนน 40.5 เต็ม 100 ซึ่งการสำรวจในไตรมาสที่แล้วได้คะแนน 40.7 ส่งผลให้คะแนนผลงานรัฐบาล
ด้านเศรษฐกิจและผลงานโดยรวมต่ำสุดในรอบ 4 ปี

รายงานฉบับเต็ม: ความเชื่อมั่นเศรษฐกิจอีสานทรุดตัวต่อเนื่อง 4 ไตรมาส ส่งผลคะแนนด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลต่ำสุดในรอบ 4 ปี