พล.ต.นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โพสต์ข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวถึงเหล่าทหารแพทย์ของกองทัพไทย ว่า เหล่าทหารแพทย์ของกองทัพไทย ไม่ได้มีแค่ ทบ. เท่านั้น แต่มีใน ทร.และ ทอ.ด้วย ทั้ง 3 เหล่าทัพจะมีกำลังพลที่ไม่ใช่เป็นเพียงแพทย์ พยาบาล หรือบุคลากรวิชาชีพทางการแพทย์สวมเครื่องแบบทหารเท่านั้น แต่จะมีการเรียน การสอน การฝึกในแต่ละเหล่าทัพที่แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ก็เพราะหลักนิยม (DOCTRINE) ของการบริการทางการแพทย์ประการหนึ่ง คือ การสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่ภารกิจทางทหารได้อย่างใกล้ชิด ดังนั้นอัตราการจัดยุทโธปกรณ์และอัตราการจัดเฉพาะกิจในหน่วยกำลังรบและหน่วยช่วยรบตั้งแต่หน่วยระดับหมวดจนถึงกองทัพจึงมีกำลังพลเหล่าทหารแพทย์

พล.ต.นพ.เหรียญทอง กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของ ทร.และ ทอ.ก็เช่นกัน เพียงแต่รูปแบบการจัดหน่วยจะแตกต่างจาก ทบ. เพราะภารกิจของแต่ละเหล่าทัพมีรูปแบบปฏิบัติการทางทหารตลอดจนสภาพภูมิประเทศและอากาศที่แตกต่างกันแต่สามารถปฏิบัติการร่วม(JOINT OPERATION)ได้อย่างประสานสอดคล้องซึ่งหมายรวมถึงการปฏิบัติการพลเรือน (CIVILIAN OPERATION)ด้วย ดังนั้นเหล่าทหารแพทย์จึงมีการเตรียมกำลังพลในด้านวิชาการและการฝึกหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตเพื่อผลิตแพทย์ให้แก่ทั้ง 3 เหล่าตลอดจนกระทรวงสาธารณสุข , หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต-หลักสูตรนายสิบพยาบาลซึ่งแต่ละเหล่าทัพจะแยกผลิตเอง ในเนื้อหาสาระของแต่หลักสูตรของทุกเหล่าทัพจะเพิ่มเติมวิชาการทางทหารและการฝึกทหารไว้ในหลักสูตรด้วยเพื่อให้กำลังพลสามารถสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่ภารกิจทางทหารได้อย่างใกล้ชิด

พล.ต.นพ.เหรียญทอง กล่าวอีกว่า เมื่อกำลังพลของเหล่าทหารแพทย์บรรจุในหน่วยต่างๆแล้ว แต่ละเหล่า แต่ละหน่วยซึ่งมีภารกิจแตกต่างกันก็จะต่อยอดการพัฒนากำลังพล เช่น การฝึกทักษะทางทหารส่วนบุคคลซึ่งจะแตกต่างไปตามแผนกำลังพลของแต่ละหน่วย เช่น หลักสูตรส่งทางอากาศ(กระโดดร่ม) หลักสูตรจู่โจม หลักสูตรนักบิน เพียงแต่ในส่วนของ ทร.และ ทอ.ก็จะมีรายละเอียดหลักสูตรอื่นๆที่มีความจำเพาะแตกต่างไป เช่น หลักสูตรเวชศาสตร์ใต้น้ำของกรมแพทย์ทหารเรือ , หลักสูตรเวชศาสตร์การบินของกรมแพทย์ทหารอากาศ นอกจากนี้แต่ละเหล่าทัพยังมีวงรอบการฝึกเป็นหน่วย เช่น หมู่ ตอน หมวด กองร้อย กองพัน กองเรือ ฝูงบิน เป็นต้น ซึ่งกำลังพลเหล่าทหารแพทย์ของแต่ละเหล่าทัพก็จะต้องเข้าร่วมในการฝึกเป็นหน่วยด้วยเช่นกันเพียงแต่หน้าที่และบทบาทจะแตกต่างกัน การฝึกในยามสงบเพื่อพร้อมรบของเหล่าทหารแพทย์ ทั้ง 3 เหล่ายังมีหลักสูตรเฉพาะทางอื่นๆเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา เช่น หลักสูตรแพทย์เฉพาะทาง หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ฯลฯ ซึ่งแต่ละเหล่าก็จะดำเนินการอย่างเป็นปกติ ทั้งนี้ยังไม่นับรวมกับงานวิจัยและพัฒนา

พล.ต.นพ.เหรียญทอง กล่าวเพิ่มว่า เหล่าทหารแพทย์ของกองทัพไทยจึงมิได้มีไว้สำหรับดูแลทหารและครอบครัวเท่านั้น แต่ในยามสงบ ‘ประชาชน’ ในสัดส่วนมากกว่า 80% ของผู้ใช้บริการ รพ.ทหาร ทั้ง 3 เหล่าทัพในพื้นที่ต่างๆทั่วราชอาณาจักร มาให้ รพ.ทหารรักษาพยาบาลอีกด้วย ในยามผิดปกติ เช่น สถานการณ์ภัยพิบัติ สถานการณ์ความไม่สงบ หน่วยสายแพทย์ในแต่ละพื้นที่ทหารก็จะสนับสนุนบริการทางการแพทย์แก่ภารกิจทางทหารและการปฏิบัติการพลเรือน

“เรื่องเล่าของทหารเหล่าแพทย์ยังมีอีกมากครับ แต่ผมขอเล่าเพียงเท่าที่พื้นที่ในการเขียนที่จำกัด และจะหาโอกาสเชิญพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ เหล่าทหารแพทย์ในสังกัดกองทัพเรือ กองทัพอากาศ และกองทัพบก มาร่วมเล่าให้ประชาชนฟัง…หากเป็นไปได้ก็จะเชิญพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆ จากหน่วยกำลังรบมาเล่าให้ฟังกันอีกด้วย …จะได้ทราบทั่วกันว่า “มีทหารไว้ทำไม” ” พล.ต.นพ.เหรียญทอง กล่าว

เหล่าทหารแพทย์ของกองทัพไทย ไม่ได้มีแค่ ทบ. เท่านั้น แต่มีใน ทร.และ ทอ.ด้วย ทั้ง 3…

โพสต์โดย เหรียญทอง แน่นหนา เมื่อ วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2018