ไอแบงก์ ส่งมอบเงินซะกาตในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ น้อมรำลึกเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ต.ค. 2566

89

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (หรือไอแบงก์) ดำเนินกิจการตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 โดยมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติฯ กำหนดให้ธนาคารมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจทางการเงินที่ไม่ผูกพันกับดอกเบี้ยและประกอบกิจการอื่นอีก 12 ประการ หนึ่งในกิจการอื่นคือ “การจัดการบัญชีซะกาต” ธนาคารจึงได้มีการเปิดบัญชีซะกาต เลขที่ 001-1-03879-9 สาขาคลองตัน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เพื่อรับดำเนินการจัดการซะกาตแทนลูกค้าที่ประสงค์จะมอบหมายให้ธนาคารดำเนินการจัดการซะกาตแทนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง ประธานที่ปรึกษาและประธานอนุกรรมการซะกาต ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ไอแบงก์ได้รับความไว้วางใจจากผู้ชำระเงินซะกาตให้จัดสรรแก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาตตามศาสนบัญญัติ ทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน 1,372,385.06 บาท โดยในจำนวนดังกล่าวธนาคารได้ทยอยจัดสรรให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาตไปเเล้ว เป็นเงิน 1,091,000 บาท แบ่งเป็น 123 ทุน ได้แก่ทุนการศึกษา 71 ทุน ทุนประกอบอาชีพ 26 ทุน ทุนดำรงชีพ 23 ทุน และทุนจัดตั้งกองทุนซะกาตมัสยิดอีก 3 ทุน
ในวันนี้ (30 ตุลาคม 2566) ธนาคารได้นำเงินซะกาต มาส่งมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับซะกาตในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกเป็นเงิน 132,000 บาท ผ่าน นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันนวมินทรมหาราช หรือวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2566 ครบ 7 ปี และเพื่อสืบสานพระราชปณิธาน เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือดูแลคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องชาวไทยให้ดีขึ้น โดยการมอบซะกาตในวันนี้ จะถูกแจกจ่ายเป็น 16 ทุน กระจายไปยังพี่น้อง 4 จังหวัด รายละเอียดดังนี้
• สำหรับพี่น้องชาวปัตตานี มอบเงินซะกาตจำนวน 6 ทุน แบ่งเป็น ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เเละทุนประกอบอาชีพ 4 ทุน ทุนละ 7,000 บาท
• สำหรับพี่น้องชาวนราธิวาส มอบเงินซะกาตจำนวน 2 ทุน เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุนละ 10,000 บาท
• สำหรับพี่น้องชาวยะลา มอบเงินซะกาตจำนวน 6 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาระดับประถมศึกษา 2 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เเละทุนประกอบอาชีพ 2 ทุน ทุนละ 7,000 บาท และ
• สำหรับพี่น้องชาวสงขลา มอบเงินซะกาตจำนวน 2 ทุน เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีทุนละ 10,000 บาท