“เลขาธิการ ปปง.” ร่วม Kick off ศูนย์ AOC 1441 แก้ปัญหาหลอกลวงออนไลน์แบบOne Stop Service สำหรับประชาชน

276

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 09.30 น.) ที่อาคาร 12 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายเทพสุ บวรโซติดารา เลขาธิการ ปปง.. ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี, ผู้แทนจากธนาคารแห่งประเทศไทย, สมาคมธนาคารไทยบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน), สำนักงาน กสทช., กรมสอบสวนคดีพิเศษ, สำนักงาน ก.ล.ต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ (Anti OnlineScam Operation Center : AOC ) หรือ AOC 1441 ในการให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาภัย online

สำหรับประชาชน โดยมีนายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. นายพีรธร วิมลโลหการ ผู้อำนวยการกองกำกับและตรวจสอบ,รองโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. และนายวรเศรษฐ์สุรพนานนท์ชัย ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน ร่วมพิธีเปิดฯ

ทั้งนี้ ศูนย์ AOC 1441 จัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ ให้บริการ one stop service แก่ประชาชน ในการช่วยดำเนินการระงับ/อายับัญชีได้ทันที รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ประชาชนเกี่ยวกับภัยออนไลน์ โดยมีเป้าหมายในการระงับ,อายัดบัญชีของคนร้ายให้ทันท่วงที รวมทั้งผู้เสียหายสามารถติดตามสถานะการแก้ไขปัญหาให้ผู้เสียหายทุกขั้นตอนได้ทั นที

ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีและการขยายผลคดี โดยการใช้ระบบการติดตามสถานการณ์ สั่งการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามโจรออนไลน์อย่างบูรณาการและทันเวลา และใช้เทคโนโลยีพัฒนา Intelligent Assistant (IA) และ Intelligence based platform รวมถึงเทคโนโลยี AI และ Data scientists ทำให้เกิดการรวบรวมเชื่อมโยงข้อมูลเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้พร้อมใช้งานในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมการหลอกลวงทางออนไลน์ ศูนย์ AOC 1441 จะให้บริการเรื่องภัยออนไลน์แก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแก้ปัญหาภัยออนไลน์และสามารถดำเนินคดีหาตัวผู้กระทำความผิดได้อย่างรวดเร็วและลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์