วิริยะประกันภัย ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ
รณรงค์เด็กเล็กสวมหมวกปลอดภัย จ.เพชรบุรี

205

นายพรชัย มรรคไชยสถาพร ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการภาค 4 (ภาคกลางและภาคตะวันตก) ด้านศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทน บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นายสุรสิทธิ์ ศิลปงาม ผู้จัดการมูลนิธิเมาไม่ขับ และพลตำรวจตรีกิตติ สะเภาทอง รองนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรี ส่งมอบหมวกนิรภัยสำหรับเด็ก จำนวน 180 ใบ ภายใต้ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100%” ให้กับ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในจังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเพชรบุรี (ศูนย์วัดโคก) โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแก่นเหล็ก (รัตนกะลัสอนุสรณ์) และโรงเรียนเทศบาล 2 วัดพระทรง (สุทธิวิเทศอุปถัมภ์) เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยในเด็กเล็ก พร้อมกระตุ้นการรับรู้ของผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเล็ก ซึ่งเป็นบุคคลต้นแบบในการร่วมกันสร้างวินัยจราจรและทัศนคติที่ดีต่อการสวมหมวกนิรภัยให้กับเด็กและเยาวชน เล็งเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในทุกการเดินทาง อันเป็นการช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนพร้อมลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

สำหรับกิจกรรมดังกล่าว เป็นการขยายผลโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบสวมหมวกนิรภัย 100% ซึ่งทางมูลนิธิเมาไม่ขับ พร้อมด้วย ชมรมคนห่วงหัว และบริษัทฯ ร่วมกันรณรงค์ผลักดันให้เยาวชน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัย โดยในปี 2566 นี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการมอบหมวกนิรภัย ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาแล้ว
ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่าน, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดบึงกาฬ, จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดเพชรบุรีในครั้งนี้ เพื่อเป็นเมืองต้นแบบการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนให้เด็กเล็กสวมหมวกนิรภัย 100% ทุกครั้งขณะเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ พร้อมเดินหน้าขยายผลโครงการดังกล่าวสู่จังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป