ผลการนับคะแนนเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิแทน ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตำแหน่งว่างลงก่อนครบวาระ

288


 
วันนี้ (26 ต.ค. 66) นายสรวิศ ลิมปรังษี โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่าสำนักงานศาลยุติธรรมได้ดำเนินการตรวจนับคะแนนเลือกซ่อมกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.) ที่ว่างลงก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง ได้แก่ ชั้นศาลฎีกา จำนวน 4 ตำแหน่ง และชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 3 ตำแหน่ง ตามมาตรา 36 (2) (ก) และ (ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมสำนักงานศาลยุติธรรม อาคารศาลอาญา ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครโดยคณะอนุกรรมการตรวจนับคะแนนเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ตรวจนับบัตรลงคะแนน

ปรากฏผลผู้ได้รับการเลือกเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลฎีกา  จำนวน 4 คน ได้แก่

จากซ้ายไปขวา ชนากานต์ ธีรเวชพลกุล-รุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์-มัณทรี อุชชิน และ ธนิต รัตนะผล

(1) นางชนากานต์ ธีรเวชพลกุล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกาช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลฎีกา ได้  135  คะแนน

(2) นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์
เลขาธิการประธานศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้  122  คะแนน

(3) นางมัณทรี อุชชิน
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 6 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งประธานแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศในศาลฎีกา ได้  114  คะแนน

(4) นายธนิต รัตนะผล
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งรองประธานศาลฎีกา ได้ 111  คะแนน
 
 
 
ประเภท ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์ จำนวน 3 คน ได้แก่

จากซ้ายไปขวา เศกสิทธิ์ สุขใจ – ดนัยศักดิ์ นาควิเชียร และณรัช อิ่มสุขศรี

(1) นายเศกสิทธิ์ สุขใจ
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง
ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ได้ 494 คะแนน

(2) นายดนัยศักดิ์ นาควิเชียร
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ได้  461  คะแนน

(3) นายณรัช อิ่มสุขศรี
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วย
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ช่วยทำงานชั่วคราว
ในตำแหน่งเลขานุการศาลอุทธรณ์ ได้  415  คะแนน

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์