ห้ามชุมนุมรัศมี50เมตรรอบทำเนียบรัฐบาล

529

ผบช.น.ออกประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะรัศมีไม่เกิน 50เมตรรอบทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่ 27ต.ค.-11 พ.ย.66 นี้

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล
มีหนังสือคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล
ที่ 423 /2566 เรื่อง ประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกินห้าสิบเมตร รอบทำเนียบรัฐบาล
ตามมาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558

ตามคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาล ที่ 416/2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2566 กำหนด
พื้นที่ห้ามชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 00.01 น.ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 24.00น.นั้น เนื่องจากปัจจุบันกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาทำกิจกรรมและพักค้างแรมที่บริเวณถนนลูกหลวง ฝั่งข้าง กระทรวงศึกษาธิการ ใกล้ทำเนี่ยบรัฐบาล ซึ่งยังมิได้มีการเคลื่อนย้ายออกจากบริเวณดังกล่าว ก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนน ประกอบกับวันที่ 31 ตุลาคม 2566 และ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 กำหนดให้มีการประชุมคณะรัฐมนตรี โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ซึ่งอาจจะมีการชุมนุม เพื่อเรียกร้องทางการเมืองของกลุ่มต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก อันจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชน รวมถึงเพื่อให้การบริหารการจัดการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558

ประกอบกับคำสั่งสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ ที่ 424/2566 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2566 จึงขยายประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่ เกินห้าสิบเมตรรอบทำเนียบรัฐบาลออกไปอีก รายละเอียดกำหนดพื้นที่ห้ามชุมนุมรอบทำเนียบรัฐบาล ปรากฎตาม เอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2566เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 24.00 น. ประกาศ ณ วันที่ ตุลาคม พ.ศ. 2566

#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์