“นายกฯเศรษฐา”นัดประชุมก.ตร.แต่งตั้ง”นายพลสีกากี”ระดับ รองผบช.-ผบก. 26 ต.ค.นี้

14848

“นายกฯเศรษฐา” นัดประชุมแต่งตั้ง นายพลสีกากี”ระดับ รอง ผบช.ถึง ผบก.” วาระประจำปี 2566 “จับตาวาระเดือด ตำรวจแห่ร้องทุกข์แต่งตั้งไม่เป็นธรรมถึง 45 นาย” 26 ต.ค.บ่าย 2 โมง

ขณะที่ ผบช. สกพ.สั่งทุกหน่วย ให้จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ ผบช.ส่ง ตร. พร้อมนัดแสตนด์บายเตรียมชี้แจง นัดถกกลั่นกรอง พรุ่งนี้ 10 เช้า(25 ต.ค.นี้)

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผบช.สกพ./เลขานุกาได้มีหนังสือคำสั่งแจ้ง เรื่อง เตรียมตอบข้อชักถามข้อมูลข้าราชการตำรวจ เรียน ผบช. หัวหน้าหน่วยที่มีได้สังกัด สง.ผบ.ตร.ผบช. หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด สง.ผบ.ตร.ให้หน่วยและหน่วยงานต่าง ๆ

ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ รอง ผบช. ลงมาถึง ผบก.ตลอดจนกระบวนการดำเนินการในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ หากพิจารณาแล้วเห็นควรมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้จัดทำบัญชีข้อมูลผู้เหมาะสมเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นเป็นระดับ ผบช. ขึ้นใหม่แล้วส่งไปยัง ตร.(ผ่าน ทพ.) และได้มีการส่งข้อมูลมาแล้ว นั้น

เนื่องจาก ผบ.ตร./ประธานกรรมการพิจารณาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ ตร.ได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งระดับ รอง ผบช. ลงมาถึง ผบก. วาระประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 25 ต.ค.2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดเตรียมข้อมูลข้าราชการตำรวจระดับ รอง ผบช. ลงมาถึง รอง ผบก. และการเสนอข้อมูลการคัดเลือกแต่งตั้งในสังกัดของท่าน พร้อมรอตอบข้อซักถาม ณ บริเวณห้องประชุม ตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หนังสือฉบับดังกล่าว ระบุ

ในขณะเดียวกัน นายเศรษฐา ทวีสิน นายยกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) จะเดินทางมาประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 12/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น.ที่ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.มีวาระดังนี้

-วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

-วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 10/2566

-วาระที่ 3เรื่องที่เสนอเพื่อทราบ
(เรื่องที่ 1)รายงานการดำเนินการของอกตรบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ กตรมอบหมายให้ทำการแทน
(เรื่องที่ 2 )ขอสำเนารายงานการประชุม ก.ตร.

-วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา
(เรื่องที่ 1)การคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
(เรื่องที่ 2)ขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร.กำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พรบตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.2565 กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งในสังกัด บก.อคฝ.บช.น
.(เรื่องที่ 3)ขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตมที่ กตรกำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พรบตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งในสังกัด บ.ตร.

(เรื่องที่ 4)ขออนุมัติกำหนดเหตุพิเศษตามที่ กตรกำหนด ตามาตรา 86 แห่งพรบตำรวจแห่งชาติ พ.ศ2565 กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งในสังกัด ภ.7
(เรื่องที่ 5)ขออนุมัติกำหนดเหตุพิศษตามที่ กตรกำหนด ตามมาตรา 86 แห่ง พร.บตำรวจแห่งชาติ
พ.ศ.2565 กรณีการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่ง นว. และผู้ช่วย นว.และ รอง ผบก.ประจำ ตท.
(เรื่องที่ 6)การขอขยายระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์

(เรื่องที่ 7)ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(เรื่องที่ 8)ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(เรื่องที่ 9)ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(เรื่องที่ 10)ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน
(เรื่องที่ 11)ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
(เรื่องที่ 12) ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
(เรื่องที่ 13) ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

(เรื่องที่ 14)ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
(เรื่องที่ 15)ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
(เรื่องที่ 16) ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ

(เรื่องที่ 17)ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
(เรื่องที่ 18) ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
( เรื่องที่ 19)ข้าราชการตำรวจอุทธรณ์คำสั่งลงโทษ
(เรื่องที่ 20)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 21)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 22) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 23) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 24) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
( เรื่องที่ 25)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม นอกว่าระประจำปี
(เรื่องที่ 26)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 27)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 28)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 29)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 30) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 31) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 32)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 33) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 34) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม าระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 35) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 36) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 37)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 38) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 39) ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรม วาระประจำปี 2565
(เรื่องที่ 40)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยมิชอบ
(เรื่องที่ 41)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณี ตรมีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง
(เรื่องที่ 42)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีขอรับการเยียวยาแต่งตั้งยศ ร.ต.ต.หญิง ย้อนหลัง
(เรื่องที่ 43 )
ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีขอรับการเยียวยาการแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุด
(เรื่องที่ 44)ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีขอความเป็นธรรม (อุทธรณ์ผลการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(เรื่องที่ 45 )ข้าราชการตำรวจร้องทุกข์ กรณีผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

วาระที่ 5
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)