โปรดเกล้าฯ ให้ 3 นายพลข้าราชการในพระองค์รับราชการ”อัตราพลเอกพิเศษ”

6785

โปรดเกล้าฯ 3 ขรก.ในพระองค์ ฝ่ายทหาร รับราชการ
พล.อ.ธรรมนูญ วิถี พล.อ.กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี
พล.อ.ฐิติราช หนองหารพิทักษ์ เป็น “รองผู้บัญชาการ” กองบัญชาการทหารมหาดเล็ก
ราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัย รักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2 ) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ขรก.ในพระองค์ฝ่ายทหาร รับราชการ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารรับราชการ จำนวน 3 นาย 

(1) พลเอก ธรรมนูญ วิถี ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (1 ) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  (1) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

(2) พลเอก กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี ตำแหน่ง  รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ( 2 ) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (2 ) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ)

(3) พลเอกฐิติราช หนองหารพิทักษ์  ตำแหน่ง รองผู้บัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ( 3 ) กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอก ) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ( 3 ) หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พลเอกพิเศษ ) 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2566 

ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน