ยกย่อง ครู ตชด.เนื่องใน “วันครูโลก”

4653

ยกย่อง ครู ตชด. เนื่องใน “วันครูโลก” ชื่นชม ครูตำรวจผู้เป็นมากกว่าครู 222 โรงเรียน ตชด. ทั่วประเทศ ผู้พิทักษ์ ผู้ดูแล สร้างแสงสว่างเพื่อชุมชนชายขอบ

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 พล.ต.ต.ยงเกียรติ มนปราณีต รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เปิดเผยว่า เนื่องจาก วันที่ 5 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันครูโลก” หรือ World Teacher’s Day กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ( บช.ตชด. ) ขอยกย่อง “ครู ตชด.” ตำรวจตระเวนชายแดน และพลเรือน ที่ทำหน้าที่ครู ตชด. ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 222 แห่งทั่วประเทศในพื้นที่ทุรกันดาร ไกลคมนาคม ขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา

พล.ต.ต.ยงเกียรติ กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2566 มีโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เปิดทำการสอน 222 แห่งทั่วประเทศ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล ถึงมัธยมศึกษา มีครูตำรวจตระเวนชายแดน ครูพลเรือน รวมทั้งสิ้น 2,428 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 26,850 คน โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน โดยในปี พ.ศ.2 540 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบหมายให้ บช.ตชด.จัดทำโครงการคัดเลือกศิษย์เก่า รร.ตชด. เพื่อสอบคัดเลือกเป็นข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อทำหน้าที่ครู ตชด. หรือ ครู ครุทายาท ในภูมิลำเนาของตนเอง ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันดำเนินการมาแล้วรวม 21 รุ่น รวม 1,740 คน

รรท.ผบช.ตชด. กล่าวด้วยว่า โรงเรียน ตชด. เป็นศูนย์กลางชุมชนชายแดนโดยครู ตชด. มีบทบาทสำคัญ ต้องสามารถให้บริการทางการศึกษา ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนตามปกติตาม ขีดความสามารถ เช่น การจัดการศึกษาผู้ใหญ่ สำหรับประชาชนที่ไม่สามารถอ่าน เขียน หรือพูดภาษาไทยได้ การจัดที่อ่านหนังสือ หรือห้องสมุด บริการประชาชนที่ต้องการศึกษาค้นคว้า หรืออ่านหนังสือ การดำเนินงานโครงการพระราชดำริเพื่อให้มีโอกาสด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ครู ตชด. ต้องสามารถให้บริการทางสาธารณสุข ห้องพยาบาลในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสามารถให้บริการการปฐมพยาบาลชั้นต้น แก่นักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่

“ครู ตชด. สามารถเป็นสื่อกลางในการแจ้งเตือนภัยพิบัติต่าง ๆ สามารถให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ประสบภัยขั้นต้นได้อย่างรวดเร็ว ภารกิจ หน้าที่ของ ครู ตชด.ไม่ใช่เพียงสอนหนังสือแก่เด็กและเยาวชน แต่คือ ความมั่นคงที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเด็ก ครอบครัว และชุมชนในพื้นที่ชายแดน ครู ตชด. จึงเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่น่ายกย่องว่าเป็นครูผู้ที่มีความเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างแท้จริง” พล.ต.ต.ยงเกียรติ กล่าว


#Thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์