ออมสิน ร่วมงาน Sustainability Expo 2023

252


นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมพิธีเปิดงาน Sustainability Expo 2023 (SX2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้แนวคิด “Good Balance, Better World” สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า ซึ่ง บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4
โดยมี นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานอำนวยการ Sustainability Expo 2023 เป็นประธานเปิดงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ปาฐกถาพิเศษ “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ Decade of Action” นอกจากนี้ มีองค์กรชั้นนำระดับภูมิภาคและระดับโลก พร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน สำหรับธนาคารออมสิน ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักเพื่อแสดงจุดยืนการเป็นภาคการเงินที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำและร่วมกันสร้างพลังและปลุกกระแสด้านความยั่งยืนในมิติต่างๆ พร้อมออกบูธในโซน Better Community ภายใต้แนวคิด “Creating Happy Community : สร้างสมดุลมิติความยั่งยืน เพื่อสังคมเป็นสุข” ซึ่งนำเสนอผลงานความสำเร็จของธนาคารเพื่อสังคมที่สามารถสร้างผลลัพธ์เชิงบวกได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนต่างๆ รวมถึงบอกเล่าความสำเร็จของการบูรณาการมิติทางสังคมเข้าในกระบวนการปฏิบัติงานด้วยกลไก Social Mission Integration เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการสร้างประโยชน์ต่อสังคม พร้อมยกขบวนสินเชื่อสีเขียวเข้าร่วมงาน อาทิ สินเชื่อ EV Supply Chain สินเชื่อ BCG, GSB Go Green, GSB Green Biz, GSB Green Home Loan และเงินฝากปันน้ำใจ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 8 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566