รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับฟังการประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เผย มีทั้งหมด 13 ประเด็น ทุกเรื่องมี Quick Win พร้อมนำเสนอเข้า ครม.ประกาศต่อประชาชน เตรียมเสนอตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เป็นการทำงานที่ไร้รอยต่อ

วันนี้ (13 กันยายน 2566) ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมรับฟังการจัดประชุมทำแผนขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุข โดยมี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารจากหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 400 คน

นพ.ชลน่านกล่าวว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกวันนี้ สิ่งสำคัญคือ การแปลงนโยบายรัฐบาลไปสู่นโยบายกระทรวงให้เกิดการปฏิบัติ และเสนอ Quick Win ที่ ครม.จะสามารถประกาศต่อประชาชนได้ ซึ่งในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการทำแผนขับเคลื่อนนโยบายสำคัญรวม 13 ประเด็น โดยจะมีการชี้แจงนโยบายต่อผู้บริหารระดับสูงในวันที่ 15 กันยายนนี้ ก่อนที่จะชี้แจงต่อบุคลากรทั้งหมดในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในวันที่ 22 กันยายน 2566 ต่อไป โดยทุกประเด็นจะมี Quick Win ที่จะเสนอ ครม. และอยู่ภายใต้นโยบายใหญ่ คือ ยกระดับหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายดูแลให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี มีความสมบูรณ์พร้อมทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ ปัญญา และเชิงสังคม โดยจะเสนอให้มี “คณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ” ทำหน้าที่เชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพให้เป็นการทำงานที่ไร้รอยต่อ

ด้าน นพ.โอภาส กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดการประชุมผู้บริหารและบุคลากรจากส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และภาคีเครือข่าย เพื่อระดมความคิด ประสบการณ์ นำมาวิเคราะห์และวางแผนงานให้ครอบคลุมทั้ง 13 ประเด็น ได้แก่ 1.โครงการพระราชดำริฯ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์
2.รพ. กทม. 50 เขต 50 รพ. และปริมณฑล 3.สุขภาพจิต/ยาเสพติด 4.มะเร็งครบวงจร 5.สร้างขวัญกำลังใจบุคลากร 6.การแพทย์ปฐมภูมิ 7.สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ 8.สถานชีวาภิบาล 9.พัฒนา รพช.แม่ขาย 10.ดิจิทัลสุขภาพ 11.ส่งเสริมการมีบุตร 12.เศรษฐกิจสุขภาพ และ 13.นักท่องเที่ยวปลอดภัย ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับประเด็นปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล พร้อมวางแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และก่อให้เกิดระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

#thaitabloid #สำนักข่าวไทยแทบลอยด์