‘สวนดุสิตโพล’ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ ‘ “ข่าวการทุจริต” ในสายตาประชาชน’ ข่าวการทุจริตในช่วงนี้มีหลายคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการทุจริตในแวดวง ราชการ หรือวงการสงฆ์ ต่างชี้ให้เห็นถึงปัญหาสำคัญที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมานาน และยังคงมีให้เห็นอยู่ เสมอ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน กรณี ข่าวการทุจริต “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,122 คน ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. “5 อันดับ” ข่าวการทุจริต ที่ประชาชนสนใจมากที่สุด

อันดับ 1 อาหารกลางวันเด็กนักเรียน 42.03%

อันดับ 2 เงินทอนวัด 40.00%

อันดับ 3 เงินคนจน เบี้ยผู้สูงอายุ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง 37.00%

อันดับ 4 การใช้งบประมาณแผ่นดินของรัฐบาล งบโครงการตา่ง ๆ 21.06%

อันดับ 5 การทุจริตต่าง ๆ ในกระทรวงศึกษาธิการ เช่น คุรุภัณฑ์ นมโรงเรยีน กองทุนเสมา 20.68%

2. ประชาชนคิดว่า “สาเหตุการทุจริต” คือ

อันดับ 1 กิเลส โลภ ละโมบ ความเห็นแก่ตัว 68.35%

อันดับ 2 ระบบการตรวจสอบมีช่องโหว่ ไม่รัดกุม เจ้าหน้าที่รู้ห็นเป็นใจ 28.42%

อันดับ 3 ไม่เกรงกลัวกฎหมาย บทลงโทษไม่รุนแรง 19.30%

อันดับ 4 สังคมเปลี่ยนแปลง มีสิ่งยั่วยุมากขึ้น ค่านิยมผิด ๆ 17.11%

อันดับ 5 เงินเดือนน้อย เศรษฐกิจไม่ดี เงินไม่พอใช้ 14.83%

3. ประชาชนคิดว่าควรจะมี “วิธีการป้องกันการทุจริต” คือ

อันดับ 1 ปลูกฝังค่านิยม เน้นความซื่อสัตย์ จิตสา นึกที่ดี 45.79%

อันดับ 2 กฎหมายต้องใช้ได้จริง ไม่สองมาตรฐาน บทลงโทษรุนแรง 38.81%

อันดับ 3 มีมาตรการป้องกันและระบบการตรวจสอบที่รัดกุม 31.21%

อันดับ 4 ทุกคนทุกฝ่ายต้องช่วยกัน สอดส่องดูแล เป็นหูเป็นตา 21.77%

อันดับ 5 นักการเมือง ข้าราชการ ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 13.24%

4. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลจะสามารถแก้ปัญหาทุจริตในปัจจุบันได้หรือไม่?
อันดับ 1 แก้ไขไม่ได้ 47.50% เพราะ การทุจริตเกิดขึ้นมานานและมีอยู่ทุกวงการ แก้ไขได้ยาก สังคมเสื่อมโทรม คนมีค่านิยมในทางที่ผิด มีตัวอย่างที่ไม่ดีให้เห็น ผู้มีอำนาจมีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ดำเนินคดีได้ยาก ฯลฯ

อันดับ 2 ไม่แน่ใจ 32.54% เพราะ ปัญหาการทุจริตมีทุกที่ มีทั้งที่แก้ไขได้และไม่ได้ อาจดูแลไม่ทั่วถึง ต้องใช้เวลานาน รอติดตามการ ทำงานต่อไป ฯลฯ

อันดับ 3 แก้ไขได้ 19.96% เพราะ รัฐบาลมีอำนาจเด็ดขาด หากตั้งใจจริงก็สามารถทำได้ ที่ผ่านมามีผลงานการปราบปรามการทุจริต ให้เห็น ถ้ามีมาตรการเด็ดขาดกวาดล้างอย่างจริงจัง น่าจะทำให้การทุจริตลดลงได้ ฯลฯ

5. ประชาชนได้ “บทเรียน” อะไร? จากข่าวทุจริต ณ วันนี้

อันดับ 1 เป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทย ฝังรากลึก แก้ไขได้ยาก 51.87%

อันดับ 2 การบังคับใช้กฎหมายยังอ่อนแอ ไม่รุนแรง 33.38%

อันดับ 3 การทุจริตเกิดขึ้นได้ทุกวงการ ทุกฝ่ายต้องหันมาชว่ยกันแก้ไข 27.07%

อันดับ 4 ทำให้ภาพลักษณ์วงการราชการเสื่อมเสีย ถดถอย 20.53%

อันดับ 5 คนขาดคุณธรรมจริยธรรม ต้องเร่งสร้างจิตสำนึก 17.87%

สวนดุสิต