“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ ‘ความสนใจของประชาชน ต่อ “การเมืองไทย” ในช่วงนี้ ‘ สถานการณ์ทางการเมือง ณ วันนี้ มีหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นข่าวการ เลือกตั้ง การตั้งพรรคใหม่ การเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆ และการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ในช่วงโค้ง สุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวสารการเมืองในช่วงนี้ “สวนดุสิตโพล” ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,130 คน ระหว่าง วันที่ 5-9 มิถุนายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ความสนใจของประชาชน ต่อ “การเมืองไทย” ในช่วงนี้

อันดับ 1 การเลือกตั้ง 39.48%

เพราะ อยากให้มีการเลือกตั้ง เป็นทางออกที่ดีให้กับบ้านเมือง อยากรู้ว่าจะมีเลือกตั้งจริงหรือไม่ อยากรู้วัน ที่แน่นอน อยากเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตย รัฐบาลควรมาจากการเลือกตั้ง มาจากเสียงของประชาชน เศรษฐกิจจะได้ดีขึ้น ฯลฯ

อันดับ 2 การบริหารงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 33.41% เพราะ มีปัญหาหลายเรื่องที่ยังแก้ไม่ได้ อยากให้ดำเนินการอย่างจริงจัง ผลงานยังไม่เข้าตา ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ

อันดับ 3 การตั้งพรรคใหม่ 27.11% เพราะ อยากรู้ข้อมลูแต่ละพรรค มีนโยบายที่น่าสนใจหรือไม่ มีใครเข้าร่วมบ้าง มีพรรคที่น่าสนใจ มีตัวเลือกหลากหลาย มีคนรุ่นใหม่เข้ามามากขึ้น มีทั้ง ส.ส. ที่ย้ายพรรคและถูกดูด ฯลฯ

2. บทเรียนการเมืองไทยในอดีตที่ประชาชนอยากบอกกับนักการเมืองที่จะสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ คือ

อันดับ 1 ไม่ทุจริต ไม่ซื้อเสียง ไม่โกงเลือกตั้ง รู้จักแพ้ ชนะ 60.09%

อันดับ 2 ขยัน ตั้งใจทำงาน ทำเพื่อส่วนรวมและประชาชน 28.40%

อันดับ 3 เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ พัฒนาประเทศ สังคม และการศึกษา 21.60%

อันดับ 4 ไม่โกหกหลอกลวง ต้องรักษาสัญญาและทา ตามนโยบายที่หาเสียงไว้ 17.32%

อันดับ 5 เคารพเสียงของคนส่วนใหญ่ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 13.71%

3. ประชาชนตั้งใจจะเลือกผู้สมัคร ส.ส. แบบใด?

อันดับ 1 เป็นคนดี ประวัติดี ซื่อสัตย์ 45.60%

อันดับ 2 เป็นคนรุ่นใหม่ มีวิสัยทัศน์ เก่ง รับฟังเสียงของประชาชน 36.80%

อันดับ 3 เป็นคนในพื้นที่ ขยัน พูดจริงทำจริง ทำงานเร็ว 27.77%

อันดับ 4 มีนโยบายที่เน้นแก้ปัญหาปากท้องของประชาชน 25.37%

อันดับ 5 มีฝีมือ มีผลงาน มีประสบการณ์ทางการเมือง มีความรู้ความสามารถ 22.17%

4. ประชาชนคิดว่าจะได้อะไร? จากการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในครั้งนี้บ้าง

อันดับ 1 ได้มีส่วนร่วมทางการเมือง ออกไปใช้สิทธเิลือกตั้ง 34.26%

อันดับ 2 ต่างชาติให้การยอมรับ เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนดขีึ้น 31.98%

อันดับ 3 รัฐบาลใหม่มาจากการเลือกตั้ง มาจากเสียงของประชาชน 27.66%

อันดับ 4 เป็นประชาธิปไตย การเมืองมีเสถยีรภาพ 21.57%

อันดับ 5 เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีนักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาทำงาน 18.65%

5. ประชาชนคิดว่ารัฐบาลใหม่ที่จะได้หลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 ดีกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา 51.45% เพราะ มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนได้มีโอกาสใช้สิทธิใช้เสียง มีความเป็นประชาธิปไตย เป็นตัวแทนของประชาชน มีบทเรียนจากที่ผ่านมา น่าจะทำงานได้ดี ฯลฯ

อันดับ 2 เหมือนๆกับรัฐบาลที่ผ่านมา 42.30% เพราะ ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง มีแต่นักการเมืองหน้าเดิม การเมืองไทยไม่พัฒนา แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ประชาชนอยู่อย่าง ลำบาก ฯลฯ

อันดับ 3 แย่กว่ารัฐบาลที่ผ่านมา 6.25% เพราะ การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ เข้ามาแก่งแย่งอ านาจ เอื้อพวกพ้อง ทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกแก้ไขได้ยาก ฯลฯ

สวนดุสิต