เมื่อวันที่ 29 ก.ย. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มีหนังสือคำสั่ง ตร. ที่ 438/2565 ลงวันที่ 28 ก.ย. เรื่อง การกำหนดให้ใช้เสื้อกั๊กแบบสวมทับสำหรับข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ใจความว่า โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ใช้เสื้อกั๊กแบบสวมทับ สำหรับข้าราชการตำรวจชุดปฏิบัติการนอกเครื่องแบบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่และเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 117 และมาตรา 127 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 ประกอบข้อ 93 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2525) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 25 (พ.ศ.2545) และข้อ 94 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบตำรวจ พุทธศักราช 2479 (ฉบับที่ 2) จึงกำหนดให้ข้าราชการตำรวจที่ต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ซึ่งมิได้แต่งเครื่องแบบตำรวจใช้เสื้อกั๊กแบบสวมทับ มีลักษณะดังนี้ (1.) เสื้อกั๊กสีดำแบบสวมทับ ด้านหน้ามีชิปรูดผ่าอกยาวตลอดตั้งแต่ปกคอถึงด้านล่างเสื้อด้านหน้าตอนบนมีแถบสะท้อนแสงสีเงิน 1 แถบ กว้าง 2.5 เชนติเมตร คาดตามขวางของเสื้อที่อกเสื้อทั้งสองข้าง และตอนล่างมีกระเป๋าเจาะข้างละ 1 กระเป๋า มีชิปรูด เสื้อด้านหลังตอนบนมีแถบสะท้อนแสง สีเงิน 1 แถบ กว้าง 5 เซนติเมตร คาดตามขวางของเสื้อใต้ชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า และประกอบด้วยเครื่องหมายต่างๆ ดังนี้

1.1 เครื่องหมายราชการหรือเครื่องหมายรูปอาร์มหน่วยงานตามที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำหนดของหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า สูง 7 เซนติเมตร ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือแถบสะท้อนแสง, 1.2 ชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบังคับการหรือเทียบเท่า (หากชื่อย่อหน่วยงานมีตัวเลขประกอบ ให้ใช้ตัวเลขอารบิก) ตัวอักษรหรือตัวเลขสูง 3 เชนติเมตร หรือตามที่แต่ละหน่วยงานเห็นสมควร (กรณีชื่อหน่วยงานยาว) ปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวบนแถบผ้าพื้นสีดำ ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตรยาว 13 เชนติเมตร ขอบปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีดำ ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือแถบสะท้อนแสง, 1.3 แถบอักษรภาษาอังกฤษคำว่า “POLICE” ตัวอักษรสูง 4 เชนติเมตร ปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมต้ายสีขาวบนแถบผ้าพื้นสีดำ ขนาดกว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 28 เชนติเมตร ขอบปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีดำ ติดที่ตรงกลางเสื้อด้านหลังตอนบนเหนือชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า

1.4 ชื่อย่อหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า (หากชื่อย่อหน่วยงานมีตัวเลขประกอบ ให้ใช้ตัวเลขอารบิก) ตัวอักษรสูง 2.5 เซนติเมตร ปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีขาวบนแถบผ้าพื้นสีดำขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 12 เชนติเมตร ขอบปักด้วยด้ายหรือวัตถุเทียมด้ายสีดำ ติดที่ตรงกลางเสื้อด้านหลังตอนบนใต้แถบอักษรภาษาอังกฤษเครื่องหมายตาม 1.1-1. ให้ติดยึดด้วยแถบหนามเตยสีดำ โดยเสื้อด้านหน้าให้ใช้แถบหนามเตย ขนาดกว้าง 13 เชนติเมตร ยาว 15 เชนติเมตร เสื้อด้านหลังให้ใช้แถบหนามเตย กว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 32 เซนติเมตร และให้ติดเครื่องหมายกึ่งกลางแถบหนามเตย

2.) เสื้อกั๊กแบบสวมทับนี้ให้ใช้สำหรับข้าราชการตำรวจซึ่งมิได้แต่งเครื่องแบบตำรวจในการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน สอบสวน การระงับเหตถอาชญากรรมหรือจับกุมปราบปรามผู้กระทำผิดในพื้นที่ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป