นายษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงระบบแรงงานนอกระบบในประเทศไทย โดยระบุ “แรงงานนอกระบบ 21 ล้านคน พวกเขาไม่ได้ประโยชน์โดยตรงจากค่าจ้างขั้นต่ำ พวกเขาทำงานหนัก 50 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นกลุ่มที่มากที่สุดในประเทศ แต่ก็จนที่สุดเช่นกัน พวกเขาไม่ได้ขี้เกียจและไม่พยายาม แต่ค่าใช้จ่ายในสังคมไร้สวัสดิการทำให้พวกเขายากจน ทางออกสำหรับพวกเขา คือ ‘รัฐสวัสดิการแบบถ้วนหน้าครบวงจร’ ทุกคนในระบบเดียว ไม่มีการพิสูจน์ความจนเพื่อรับสิทธิ คือสิ่งเดียวที่จะแก้ได้”

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/sustarum.t/posts/1947152028642600″ bottom=”30″]