วันที่ 18 กันยายน 2565 ที่ห้องดอนเมืองบอลรูม โรงแรมอมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร นายอำนาจ หมัดสดาย ประธานคณะกรรมการจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 เปิดเผยว่า หม่อมหลวง ชาญโชดิ ชมพูนุท ได้เป็นประธานพิธีมอบรางวัลให้กับ ดร.ยงสยาม สนามพล อาจารย์สอนสมาธิ สถาบันพลังจิตตานุภาพ ผู้ก่อตั้ง ศูนย์เรียนรู้พุทธศาสน์เพื่อพัฒนาชุมชน เขาโซ่ ไร่สุขหรรษาจ.นดรราชสีมา และ จ.ร้อยเอ็ด

สำหรับ โครงการประกาศเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาทฯนั้น จากที่ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ได้ประทานรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีแผ่นดิน” (รางวัล ญาณสังวร) ทางคณะกรรมฯได้ตระหนักถึงคุณค่าแห่งการทำความดีตามพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติองค์ราชัน ได้เกิดแนวคิดในการจัดงาน ” คนของแผ่นดิน ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่บุคคลที่ ทำความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีจากทั่วประเทศจากหลายสาขาอาชีพ

เพื่อเป็นการอันจะก่อประโยชน์ให้กับสังคมไทยในวงกว้างและเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ซึ่งการค้นหาบุคคลที่จะเป็นต้นแบบคนดีแบบอย่างชีวิตที่สร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมกันทำความดีสืบไปและตามรอยพระยุคลบาทการทำความดีเพื่อสนองคุณแผ่นดิน เพื่อเป็นคนดีของแผ่นดิน “คนดีศรีแผ่นดิน” ต่อไป