ถวายภัตตาหารเพล พร้อมมอบโซล่าเซลล์ และนำคณะทำความสะอาดให้วัดเป็นศูนย์รวมพัฒนาจิตใจของชุมชน

วันที่ 8 กันยายน 2565 ที่วัดฤกษ์บุญมี อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ดร. ทัศนัย วันคง ประธานบริษัท สมบัติ พล่าซ่า จำกัด และครอบครัวพร้อมด้วยคณะฯ ได้เป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแต่พระภิกษุที่เข้าพรรษา พร้อมด้วยจัดถวายแผงโซล่าร์เซลล์ เพื่อติดตั้งแสงสว่างในบริเวณวัดและให้วัดได้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ดร.ทัศนัย กล่าวว่า อยากเชิญชวนพี่น้องคนไทยในชุมชนต่างๆ มีจิตสำนึกต่อสาธารณะ รักชุมชน บ้านเมือง และรู้รักสามัคคี ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ได้น้อมนำโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” มาสืบสานและขยายผล โดยระดมพลังความรัก ความสามัคคีทั้งของหน่วยภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน ร่วมปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ศาสนสถานให้มีความสะอาด เรียบร้อย สวยงาม และจัดเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืช ตลอดจนพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์รวมของแหล่งเรียนรู้ ศาสนา เพื่อพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรมในการดำรงชีพที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติสืบต่อไป