นายวิทัย รัตนากรผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่าจากการที่คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.50% ต่อปีเป็น 0.75% ต่อปีมีผลเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไปนั้นเพื่อเป็นการดูแลผู้ฝากเงินให้ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นธนาคารออมสินซึ่งมีภารกิจหลักในการเป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมจึงประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน/6 เดือนปรับขึ้น 0.15% เงินฝากประจำ 12 เดือนปรับขึ้น 0.20% และเงินฝากประจำ 24 เดือน/36 เดือนปรับขึ้น 0.30% ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการออมและให้ประชาชนได้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่กำลังเริ่มกลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

สำหรับลูกค้าสินเชื่อธนาคารมีมาตรการช่วยเหลือโดยจะยังตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ำ (MLR, MOR และ MRR) ไว้ให้นานที่สุดเพื่อชะลอผลกระทบต่อลูกค้ารายย่อยผู้ประกอบการ SMEs และกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลังที่มอบหมายสถาบันการเงินของรัฐตรึงดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ก่อนทั้งนี้การประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำและตรึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกค้าเงินฝากรวมถึงช่วยเหลือประคับประคองลูกค้าสินเชื่อในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ระหว่างฟื้นตัวและยังไม่กลับมาอยู่ในภาวะปกติมีผลตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป