รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เซ็นหนังสือคำสั่ง สั่งปิดสถานประกอบการ 3 แห่ง สั่งปิดร้าน OTTO BAR-ร้านเอมเมอรัลด์-ร้านคริสตัล คลับ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการในสถานที่ดังกล่าวอีก 1-2 เดือน

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 พล.ต.อ.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ลงนามในหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 3 ฉบับ สั่งปิดสถานประกอบการ 3 แห่ง ดังนี้ (1.) คําสั่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่ 368/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการร้าน OTTO BAR

ด้วยเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 เวลาประมาณ 06.50 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้ตรวจสถานประกอบการร้าน OTTO BAR ตั้งอยู่เลขที่ 2/34 ซอยสุขุมวิท 22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร พบว่าสถานที่ดังกล่าวเปิดเป็นร้านจำหน่ายสุรา มีลูกค้า กำลังนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ในร้านประมาณ 7 คน ตรวจสอบพบว่าไม่มีใบอนุญาตให้จำหน่ายสุรา และใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ ศีลธรรมอันดีของประชาชน ฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2502 ข้อ 2 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2502 จึงสั่งปิดสถานประกอบการร้าน OTTO BAR และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 30 วัน และคำสั่งนี้ให้ถือเป็นที่สุด

(2.) คําสั่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 369/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการร้าน เอมเมอรัลด์

ด้วยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 22.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้ตรวจสถานประกอบการร้านเอมเมอรัลด์ ตั้งอยู่เลขที่ 16 ซอยทองหล่อ 13 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับ ลูกค้า มีการแสดงดนตรีสด และการแสดงโชว์เต้น มีพนักงานเสิร์ฟให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงาน ภายในร้านให้บริการลูกค้าโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้มาใช้บริการ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 20) และตั้งสถานบริการโดย ไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ ประชาชน ฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2502 ข้อ 2 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2502 จึงสั่งปิดสถานประกอบการร้าน เอมเมอรัลด์ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 60 วัน และคำสั่งนี้ให้ถือเป็นที่สุด อนึ่ง หากท่านประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อ ศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

(3.) คําสั่งสํานักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 370/2565 เรื่อง สั่งปิดสถานประกอบการร้าน คริสตัล คลับ

ด้วยเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 เวลาประมาณ 22.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ได้ตรวจสถานประกอบการ ร้านคริสตัล คลับ ตั้งอยู่เลขที่ 4 ซอยแสงเงิน (ทองหล่อ 25) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร พบว่ามีการจำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ให้กับลูกค้า มีการแสดงดนตรีสด และการแสดงโชว์เต้น มีพนักงานเสิร์ฟให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ พนักงานภายในร้านให้บริการลูกค้าโดยไม่สวมหน้ากากอนามัย ไม่ได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างของลูกค้า อย่างน้อย 6 เมตร ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้ที่มาใช้บริการ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 20) และตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ พฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรม อันดีของประชาชน ฝ่าฝืนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2502 ข้อ 2

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 50 ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2502 จึงสั่งปิดสถานประกอบการร้าน คริสตัล คลับ และห้ามมิให้มีการเปิดสถานบริการหรือสถานประกอบการ ในสถานที่ดังกล่าวอีกเป็นเวลา 60 วัน และคำสั่งนี้ให้ถือเป็นที่สุด อนึ่ง หากท่านประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคัดค้านคำสั่งนี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อ ศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครอง ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป