นายแพทย์ธเรศ  กรัษนัยรวิวงค์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ตรวจพบว่า มีผู้เปิดเพจรับทำใบรับรองแพทย์ ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย บางเพจมีภาพตัวอย่างใบรับรองแพทย์ ทั้งของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน โดยกระทรวงสาธารณสุข จะแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายกับเพจดังกล่าว ฐานปลอมเอกสาร และประสาน   กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดำเนินการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 พร้อมทั้งได้ประสานโรงพยาบาลเอกชนที่ได้รับความเสียหายเพื่อดำเนินการต่อไปแล้ว

“ขอเตือนประชาชนว่า การขอใบรับรองแพทย์ จะต้องได้รับการตรวจจากแพทย์และออกใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลเท่านั้น อย่าใช้ใบรับรองแพทย์จากเว็บเพจต่าง ๆ หรือโดยบุคคลที่มิใช่แพทย์ในสถานพยาบาล เพราะเป็นเอกสารปลอม หากนำไปใช้ในการสมัคร/การเข้าเรียน สมัครสอบรับราชการ หรือเข้าทำงาน จะมีความผิดฐานใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา ทั้งนี้ กรณีข้าราชการหากนำเอกสารปลอมดังกล่าวไปใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิงหรือใช้ประกอบการเบิกจ่าย  นอกจากจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ก็จะมีความผิดทางวินัยอีกด้วย” นายแพทย์ธเรศกล่าว

ทั้งนี้ การกระทำดังกล่าวถือเป็นการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ” และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา