วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ พลเอก หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เป็นผู้แทนพระองค์ มาเป็นประธานในพิธีประทานรางวัล “ประชาบดี” ประจำปี 2564 แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากและผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ที่ดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก อีกทั้งส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ทูลรายงาน

สำหรับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีองค์กร และข้าราชาการตำรวจ ที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่ เพจ Because We care ได้รับเลือกให้เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้รับรางวัลในประเภท “สื่อสร้างสรรค์” องค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ในเรื่องของสิทธิมนุษยชน การลดความรุนแรงต่อเด็ก เยาวชน และสตรี อีกทั้งเป็นองค์กรที่สร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม โดยการนำเอาเครือข่ายสังคมออนไลน์มาใช้ในการบูรณาการการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล ศรีสง่า พยาบาล (สบ 5) โรงพยาบาลตำรวจ ในฐานะผู้ดูแลเพจ Because We care เป็นผู้เข้ารับรางวัลฯ และ ร.ต.ต.สุทธิณัฐ เส้งรอด รองสารวัตรอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง ได้รับรางวัลประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก ผู้มีความอุตสาหะและจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความกรุณา ในการช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก มุ่งมั่นประสานงานด้านสังคมด้วยจิตอาสาโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นกระบอกเสียงแทนผู้เดือดร้อน