“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ “ประชาชนได้อะไร? จาก 4 ปีรัฐบาล คสช. โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” จากกรณีวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 จะครบรอบ 4 ปี การบริหารประเทศของรัฐบาล คสช. โดยการนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งคาดว่าจะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานรัฐบาล คสช. จากหลายฝ่ายอย่าง กว้างขวาง ตลอดจนมีการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้า เพื่อสะท้อนความคิดเห็น ของประชาชนที่ติดตามการทำงานของรัฐบาล “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของ ประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,346 คน ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. สิ่งที่ประชาชน “สมหวัง” ใน 4 ปีรัฐบาล คสช. คือ

อันดับ 1 บ้านเมืองสงบ ไม่มีการชุมนุมประท้วงที่รุนแรง 56.45%

อันดับ 2 การใช้กฎหมายเด็ดขาด เช่น ปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล 30.88%

อันดับ 3 จัดระเบียบพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่ป่าไม้ 24.65% อันดับ 4 พัฒนาระบบคมนาคม โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง 18.20% อันดับ 5 ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย เพิ่มเบี้ยยังชีพ ขึ้นค่าแรง 17.05%

2. สิ่งที่ประชาชน “ผิดหวัง” ใน 4 ปีรัฐบาล คสช. คือ

อันดับ 1 เศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น สินค้าแพง ประชาชนเดือดร้อน 41.78%

อันดับ 2 มีการทุจริตคอรัปชั่นในโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐ 34.22%

อันดับ 3 แก้ไขปัญหาล่าช้าทำงานช้า 19.66%

อันดับ 4 ใช้กฎหมายไมเ่ป็นธรรม เช่น การใช้มาตรา 44 15.31%

อันดับ 5 ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ 13.23%

3. สิ่งที่ประชาชนอยากฝากถึงรัฐบาล คสช. ก่อนการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปีหน้า คือ

อันดับ 1 จัดการเลือกตั้งโดยเร็ว หาแนวทางป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง 32.02%

อันดับ 2 ตั้งใจทำงาน ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่เห็นแก่พวกพ้อง 27.23%

อันดับ 3 แก้ปัญหาปากท้องของประชาชน พัฒนาเศรษฐกิจให้ดีขึ้น 23.91%

อันดับ 4 แก้ปัญหาทุจรติคอรัปชั่นอย่างจริงจัง และตอ่เนื่อง 15.38%

อันดับ 5 ใช้อำนาจอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ไม่แทรกแซง 11.23%

4. คะแนนเต็ม 10 ประชาชนให้รัฐบาล คสช. 5.42 คะแนน