นายเสรี สุวรรณภานนท์ อดีตประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ(สปท.) โพสต์ข้อความเฟสบุ๊คส่วนตัว กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานปฏิรูปประเทศ ว่า งานการปฏิรูปประเทศเข้าใจว่ามีงานมากที่ต้องทำ ซึ่งการปฏิรูปจะสำเร็จได้นอกจากการมียุทธศาสตร์ชาติและแผนงานที่ดีแล้ว ต้องใช้วิสัยทัศน์ อำนาจ ความกล้าหาญ และการสั่งการ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน

“การสั่งการ คือการบริหารจัดการ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง การที่จะปฏิรูปสำเร็จได้ต้องมีระบบการสั่งงานเก่ง สั่ง สั่ง สั่ง สั่ง สั่ง สั่ง ใครไม่ปฏิบัติ คนนั้นต้องรับผิดชอบ เช่น การเปลี่ยนตัวคนทำงาน หรือ การให้พ้นจากตำแหน่งงาน เป็นต้น” นายเสรี กล่าว

นายเสรี  กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ต้องมีทีมงานที่ดี หรือมีคณะกรรมการคณะเล็กๆ ไม่เกิน 3 คน 5 คน มาทำหน้าที่ในการติดตามผลการทำงานอย่างได้สัมฤทธิ์ผล โดยระดับบนคือรัฐบาลต้องสั่งการ ให้ข้าราชการทุกหน่วยงานต้องร่วมมือ และลงมือในการปฏิรูปการทำงานของข้าราชการก่อนอื่น เรียกว่า เป็นการเริ่มปฏิรูปจากบนลงล่าง กลไกของการทำงานที่จะทำให้การปฏิรูปสำเร็จ คือ ระบบงานราชการ ที่ต้องสั่งการให้มีการปฏิรูปตัวข้าราชการและระบบการทำงานของราชการเองก่อน ด้วยการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ และข้าราชการทุกหน่วยงานเสนอแผนงานการปฏิรูปการทำงานและการปรับเปลี่ยนการทำงานของข้าราชการทุกหน่วยงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ระดับหัวหน้างาน ผู้อำนวยการ รองอธิบดี อธิบดี รองปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวง ไปจนิถึงรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี และสรุปสุดท้ายที่คณะรัฐมนตรี เรียกว่าการปฏิรูปจากล่างขึ้นบน

นายเสรี  กล่าวอีกว่า ซึ่งข้อเสนอของระดับล่างนี้ ต้องให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงานเสนอระยะเวลาการจัดทำแผนงานการปฏิรูปเสนอมาภายใน 3 เดือน 6 เดือน และข้อเสนอปฏิรูปดังกล่าวจะสัมฤทธิ์ผลหรือปฏิรูปสำเร็จภายในระยะเวลาเวลาเท่าใดในแต่ละช่วงเวลา 1 ปี 2 ปี 3 ปี หรือ 5 ปี เป็นต้น และให้มีข้อเสนอด้วยว่า หากไม่สำเร็จจะมีมาตรการแก้ปัญหาหรือลงโทษตัวเองอย่างไรด้วย 

“ความจริงเรื่องนี้ เคยเสนอมาตั้งแต่สมัยเป็น สปช.แล้ว แต่ในทางการทำงานมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไป จึงได้นำมาเขียนเป็นข้อบังคับของ สปท. แต่ยังแยกเป็นด้านต่างๆ เลยไม่ได้ให้มึการเสนอจากล่างขึ้นบน ตอนนี้ ถึงเวลาแล้ว เพื่อให้การปฏิรูปสำเร็จโดยเร็วจึงจำเป็นต้องให้การปฏิรูปดำเนินการทั้งบนและล่าง ทำไปพร้อมๆกัน” นายเสรี  กล่าว

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/sereelaw/posts/930386660498805″ bottom=”30″]