วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 ที่สวนพุทธรักษา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมสวนเกษตรผู้ร่วมโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ smart farmer (กรณีศึกษาการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเพื่อการส่งออก)” โดยมี รศ.ดร.วรภัทร วชิรยากรณ์ อาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย

รศ. ดร.วรภัทร เปิดเผยว่า ได้รับการจัดสรรทุนการวิจัยโครงการวิจัย จากวช. เพื่อพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ smart farmer (กรณีศึกษาการพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน เพื่อการส่งออก) ภายใต้กรอบการวิจัยหลักการเพิ่มผลผลิตด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนางานวิจัยต่อยอดเป็น knowledge platform ที่เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ในการเพิ่มคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน ลดต้นทุนการผลิต และลดการใช้แรงงานด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ เชิงบูรณาการ รองรับมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี มุ่งเน้นทำให้เกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ และแก้ไขปัญหาการผลิต เพื่อให้เกษตรกรพัฒนาผลผลิตที่มีคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลบนมาตรฐาน GAP

ขณะที่ นายวัชชิระ สิทธิสาร เกษตรกร เจ้าของสวนพุทธรักษา เปิดเผยว่า หลังนำนวัตกรรม Basin fertigation model เพื่อเพิ่มผลผลิตให้ทุเรียนมีคุณภาพสูง (premium grade) ระบบ GIS-smart farming-iOT นวัตกรรมการจัดการโรครากเน่าโคนเน่า (Phytophthora sp)จากโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเกษตรกรไทยสู่ smart farmer” โดยมีทีมนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ทำให้ผลผลิตทุเรียนมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เนื้อทุเรียนละเอียดเป็นครีม แห้ง ไม่แฉะ มีสีสวยงาม เมล็ดเล็กลีบ รสชาติอร่อย หวานมัน ไม่มีรสขมแม้สุกงอม มีกลิ่นหอมไม่ฉุน ผ่านมาตรฐาน GAP จนเป็นที่ต้องการของตลาด ทำให้เกิดความภูมิใจในอาชีพเกษตรกร เป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดการพัฒนาโดยเฉพาะสวนทุเรียน เพื่อให้คนไทยได้บริโภคทุเรียนที่มีคุณภาพ

ลักษณะศักดิ์ โรหิตาจล : ภาพ/ข่าว