วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 21 และ the 11th International Conference on Environmental Engineering, Science and Management พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “โมเดลเศรษฐกิจ BCG กับการขับเคลื่อนสิ่งแวดล้อมเชิงรุกและการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย และสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องบอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ระหว่างวันที่ 12 – 13 พฤษภาคม 2565 โดยมี นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ทั้งไทยและนานาชาติ ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน อินโดนีเซีย เมียนมาร์ และศรีลังกา จำนวนกว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม ทั้งแบบ Onsite และแบบ Online

นายวราวุธ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นสิ่งที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 26 (COP26) ประเทศไทย ได้ประกาศการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2050 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065 และยกระดับการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด เป็นร้อยละ 40 ภายใต้การสนับสนุนทางด้านการเงิน และเทคโนโลยีอย่างเต็มที่และเท่าเทียม รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถจากความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยได้ประกาศให้ BCG Model เป็นวาระแห่งชาติ และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศอย่างครอบคลุมและยั่งยืน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน BCG Model จึงได้จัดทำกรอบแนวคิดการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ในภารกิจของกระทรวงฯ และพัฒนาเครื่องมือเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อมุ่งสู่ Build forward Greener ปรับเปลี่ยนชีวิตวิถีใหม่ อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม