วันที่ 24 มกราคม 2565 ที่ห้องบุณยะจินดา 4 อาคารสโมสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ พล.ต.อ.วินัย  ทองสอง นายกสมาคมตำรวจ เปิดเผยว่า สมาคมตำรวจได้รับมอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้รับผิดชอบในการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน  นั้น

สำหรับในปีนี้ สมาคมตำรวจได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาคัดเลือกพนักงานสอบสวนหญิงดีเด่น ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากลประจำปี 2565คณะอนุกรรมการในการพิจารณา ประกอบด้วย ตนซึ่งเป็นนายกสมาคมตำรวจ และประธานกรรมการการคัดเลือกฯ ,พล.ต.อ.ชัยยง  กีรติขจร รองนายกสมาคมตำรวจ ,พล.ต.ท.สราวุฒิ  การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองประธานอนุกรรมการ ฯพร้อมกรรมการและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับในปีนี้มีพนักงานสอบสวนหญิงที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  ในระดับกองบังคับการและกองบัญชาการ เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวม 25 คน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะร่วมกันพิจารณาคัดเลือก เพื่อจัดลำดับพนักงานหญิงทั้ง 25 คน โดยผลการจัดลำดับจะได้รับรางวัล ดังนี้ ลำดับที่ 1 จะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ, ลำดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ, ลำดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จากสมาคมตำรวจ, ลำดับที่ 1 – 3 จะเสนอชื่อให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติพิจารณามอบโล่หรือรางวัลให้ต่อไป

ขณะเดียวกัน ลำดับที่ 1  จะเสนอชื่อให้กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อรับการเชิดชูเกียรติในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 นี้ ต่อไปนอกจากนี้สมาคมตำรวจยังมอบใบประกาศเกียรติคุณรางวัลชมเชยให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกอีกด้วยทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ไม่ย่อท้อต่อภาระหน้าที่ ซึ่งเป็นผลดีต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สังคม และประชาชน ด้วยความสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ต่อไป “นายกสมาคมฯ กล่าว”