นายยุทธพล ลาภละมูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เกียรตินาคินภัทร จำกัด (บลจ. เกียรตินาคินภัทร) เปิดเผยว่า หลังจากที่บริษัทเปิดขาย IPO กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล มัลติ แอสเซ็ท อินคัม เฮดจ์ (KKP INCOME-H FUND) ชนิดทั่วไปและชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ เมื่อวันที่ 10-17 มกราคม ที่ผ่านมา กองทุนได้การตอบรับดีมากจากผู้ลงทุน โดยสามารถขาย IPO ได้เต็มจำนวนเงินทุนโครงการเริ่มต้นรวมกรีนชูที่ 1,150 ล้านบาท แบ่งเป็นยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดทั่วไป 384 ล้านบาท และยอดซื้อหน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ 766 ล้านบาท คาดเป็นเพราะสภาวะตลาดที่ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลให้นักลงทุนหันมาลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายเพื่อกระจายความเสี่ยง โดยเพื่อตอบรับต่อกระแสความสนใจของผู้ลงทุน บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้เร่งเพิ่มทุนอีก 2,000 ล้านบาท และเปิดเสนอขาย KKP INCOME-H-SSF หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออมเพิ่มเติม ในวันเดียวกันคือวันที่ 20 มกราคม 2565 นี้

“ปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองทุนได้รับความสนใจและการตอบรับดีจากผู้ลงทุนมาจากสภาวะตลาดที่ยังคงมีหลายปัจจัยเสี่ยง ไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในยุโรป แนวโน้มอัตราเงินเฟ้อ การปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางในประเทศต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และจีน ซึ่งทำให้ยากต่อการเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทใดประเภทหนึ่ง การกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ที่หลากหลายจึงเป็นแนวทางที่นักลงทุนให้ความสนใจมากขึ้น โดยกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนหลัก BGF Global Multi-Asset Income Fund มีจุดเด่นเรื่องกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายอย่างครอบคลุมทั่วโลก ซึ่งรวมถึงตราสารทุน ตราสารหนี้ และสินทรัพย์ทางเลือก และมีการจัดสัดส่วนการลงทุนแบบยืดหยุ่น เพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ โดยยังคงความสำคัญกับการลดความเสี่ยงขาลงในช่วงตลาดผันผวน จึงนับเป็นกองทุนที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและคาดหวังรายได้ระหว่างการลงทุน” นายยุทธพลกล่าว

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ลงทุนที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดี บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end Fee) และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า (Switching in Fee) ของ KKP INCOME-H FUND ทั้ง 2 ชนิดหน่วยลงทุนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนที่พลาดการจองซื้อกองทุนในช่วง IPO และนักลงทุนที่มีความสนใจกองทุน ได้ร่วมลงทุนด้วยต้นทุนที่ลดลง

นอกจากนี้ บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้เปิดเสนอขายหน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม หรือ SSF ของกองทุนนี้เพิ่มเติมด้วย (KKP INCOME-H-SSF) เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศในหลากหลายสินทรัพย์ พร้อมสิทธิประโยชน์ทางภาษี โดยเปิดเสนอขายวันแรกพร้อมกับการเปิดขาย KKP INCOME-H FUND อีกครั้ง ในวันที่ 20 มกราคม 2565

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โทร. 02 305 9559 หรือ ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือ https://am.kkpfg.com หรือผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับการแต่งตั้ง