นายเสี่ยวปอ หลี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษาจำนวน 21 ทุน ทุนละ 20,000 บาท รวมทั้งสิ้น 420,000 บาท ให้กับนิสิต นักศึกษาที่เรียนดีแต่ต้องการการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์จำนวน 4 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยต่อยอดให้นักศึกษามีความพร้อมในด้านการเรียน และช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาต่างๆ อีกด้วย