ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (กลาง) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ร่วมสนับสนุนและแสดงจุดยืนเป็นองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ณ EXIM BANK สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564