พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทยในเดือนธันวาคม ได้แก่ วันพ่อแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี และวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อีกทั้งเพื่อการปลูกจิตสํานึกของประชาชนให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดจัดกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้น ในวันที่ 3 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา

สำหรับกิจกรรมปลูกไม้ยืนต้นในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันสิ่งแวดล้อมไทยใน ประจำปี 2564 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักสิ่งแวดล้อม จะปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ จำนวน 200 ต้น ซึ่งต้นชมพูพันธุ์ทิพย์เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ที่จะออกดอกบานสะพรั่งทุกช่วงต้นปี ทนทานต่อดินฟ้าอากาศและโรคแมลง นิยมปลูกเพื่อให้ร่มเงา จึงได้เลือกปลูกในโอกาสวันสำคัญดังกล่าวภายในศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ โคก หนอง นา เขตทวีวัฒนา ซึ่งจะเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแห่งใหม่ บนพื้นที่ 15 ไร่ ประกอบไปด้วย แปลงนา บ่อน้ำ แปลงไม้ดอกนานาชนิด แปลงปลูกพืชสมุนไพร และแปลงผักเพื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเพาะเห็ด โรงเรือนการจัดทำน้ำหมักชีวภาพ การเพาะเลี้ยงไส้เดือน การเลี้ยงปลา โรงเรือนเลี้ยงไก่ เป็ด การเพาะหอย รวมทั้งมีการปลูกพืชในท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พรรณพืช คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรแบบผสมผสาน ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจได้เร็ว ๆ นี้