ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการสรรหากรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา มีมติเลือกผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต. ตามมาตรา8 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วย กกต. หลังจากที่เรียกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม จำนวน 24 คน แสดงวิสัยทัศน์ โดยได้พิจารณา และลงมติเลือกผู้สมัครจำนวน  5 คน เพื่อเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้ความเห็นชอบ ได้แก่

1.นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า รักษาการอธิบดีกรมที่ดิน และยังเคยเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัด มาถึง 5 จังหวัด คือ บุรีรัมย์ ปทุมธานี ระนอง ชุมพร และ จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.นายอิทธิพร บุญประคอง อดีตอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย และอดีตเอกอัคราชทูต

3.นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ ระยอง และจังหวัดลำปาง

4.นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ นักวิชาการประจำสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา จะจัดทำรายงานเพื่อเสนอ 5 รายชื่อดังกล่าวต่อนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ต่อไป ก่อนจะนำเข้าที่ประชุม สนช. พิจารณาร่วมกับอีก 2 รายชื่อ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาคัดเลือกมา เพื่อให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กกต. ตรวจสอบภายใน 60 วัน จากนั้นจะส่งให้ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณาลงมติเลือกว่าใครจะเป็น กกต.ต่อไป