แอดบนเมนู
หน้าแรกแท็กกรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

ข่าวปลอม! เพิ่มเงินให้ผู้รับบำนาญ

<![CDATA[นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ว่า ร่าง พ.ร.ฎ.เพิ่มเงินให้ผู้รับบำนาญ – ขยายเพดานวงเงินบำเหน็จ ผ่านการพิจารณาแล้ว บำนาญรายเดือนที่ไม่ถึง 10,000 ให้ได้รับ 10,000 และบวกเพิ่ม 10,000 บาท ไม่ถึง 20,000 ให้ได้รับ 20,000 และบวกเพิ่ม 10,000...

ต่ออายุรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาล

<![CDATA[นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นอุปสรรคต่อการตรวจเยี่ยมหน่วยไตเทียมเพื่อรับรองการต่ออายุการรับรองมาตรฐานให้แก่สถานพยาบาลของคณะอนุกรรมการตรวจรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ตรต.) ซึ่งตามหลักเกณฑ์เดิม หากสถานพยาบาลไม่ส่งใบรับรองการต่ออายุที่ออกให้โดย ตรต. จะชะลอการการจ่ายค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการรักษาของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยด้วยโรคไตเรื้อรัง ทั้งนี้ เพื่อให้การรักษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง คงระดับมาตรฐานตามเกณฑ์ของ ตรต. และสามารถส่งเบิกจ่ายตรงการรักษาทดแทนโรคไตเรื้อรังประเภทฟอกเลือด (HD) ได้อย่างต่อเนื่อง กรมบัญชีกลางจึงกำหนดให้สถานพยาบาลที่ใบรับรองการต่ออายุการรับรองมาตรฐาน มีอายุเหลือไม่ถึง 6 เดือน ปฏิบัติตามนี้ 1.ทำหนังสือแจ้งขอต่ออายุการรับรองกับสมาคมโรคไตเทียมแห่งประเทศไทย 2.ทำหนังสือแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ พร้อมแนบเอกสารตามข้อ...

กรมบัญชีกลางปรับเกณฑ์เบิกค่ายารักษาโรคไต

<![CDATA[นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ดำเนินโครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม โดยให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวสามารถเบิกค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชนได้ และเพื่อให้การเบิกจ่ายค่ารักษาโรคไตวายเรื้อรังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เพื่อให้ผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังสามารถเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชนได้สะดวกมากขึ้น กรณีสถานพยาบาลของทางราชการไม่มีเครื่องไตเทียมหรือมีแต่ไม่เพียงพอในการให้บริการ โดยได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ดังนี้ 1. ค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ให้เบิกได้ตามอัตราของสถานพยาบาลของทางราชการ 2. สามารถเบิกค่ายากระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง (Erythropoiesis-Stimulating Agents) ที่สถานพยาบาลของเอกชนได้ จากเดิมผู้ป่วยต้องนำยาจากสถานพยาบาลของทางราชการไปใช้ในการรักษาที่สถานพยาบาลเอกชน 3. สามารถเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการที่สถานพยาบาลเอกชนได้ จากเดิมที่ไม่สามารถเบิกได้ เพื่อให้คุณภาพในการรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หลักเกณฑ์ฉบับดังกล่าว จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15...

บัญชีกลางเผยใช้จ่ายงบ 63 แล้ว 50.45%

<![CDATA[นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 งบประมาณภาพรวมใช้จ่ายแล้ว จำนวน 1,614,411 ล้านบาท ของวงเงินงบประมาณ 3,200,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.45 แบ่งเป็น รายจ่ายลงทุนใช้จ่าย จำนวน 145,324...

ขยายวงเงินทดรองราชการฯ

<![CDATA[นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) แพร่ระบาด และกระจายไปทั่วภูมิภาคของโลก โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งปัจจุบัน ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อชีวิต ร่างกายของประชาชนเป็นอย่างมาก และแนวโน้มของสถานการณ์อาจส่งผลกระทบต่อวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่มีอยู่ อาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้แก่ประชาชนได้ เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ....
20,831แฟนคลับชอบ
3,912ผู้ติดตามติดตาม
spot_img

Hot Topics