เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 4  มิถุนายน 2564 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.)  เป็นประธานการซักซ้อมแผนบูรณาการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 ของ กทม. เพื่อเฝ้าระวังตลาด ชุมชน และแคมป์ก่อสร้าง โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย ผู้บริหารเขต 50 เขต ผู้บริหารศูนย์บริการสาธารณสุข 1-69 ทีมสอบสวนโรคเฉพาะกิจ ทีมเฉพาะกิจด้านความมั่นคง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล ณ ห้องประชุมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ที่ประชุมรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาด มาตรการควบคุมโรค และมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังในพื้นที่ และซักซ้อมแผนการบูรณาการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ กทม. เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในการจัดทำแผนเฝ้าระวังตลาด ชุมชน และแคมป์ก่อสร้าง และแนวทางการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งจะดำเนินการในระดับเขต และบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่มเขต โดยสำนักงานเขตพื้นที่และศูนย์บริการสาธารณสุข

กทม. จะบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย การติดตามสถานการณ์ กำหนดแนวทางการดำเนินงาน การวิเคราะห์สถานการณ์ จัดทำมาตรการการเฝ้าระวัง ค้นหาเชิงรุกสอบสวนโรค และจัดทำมาตรการควบคุมโรคทั้งในกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัสเสี่ยง แผนการรักษาพยาบาลรองรับผู้ป่วยทุกระดับ ทั้งเตียง บุคลากร ทรัพยากรในการรักษา จัดระบบการส่งต่อจากหน่วยบริการทุกระดับไปยังสถานพยาบาล บริหารจัดการในชุมชนให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมป้องกันโรค ควบคุมกำกับการเคลื่อนย้าย และการกักกันที่บ้าน(Home Quarantine) จัดสิ่งสนับสนุน เช่น อาหาร ของใช้จำเป็น เฝ้าระวังการเจ็บป่วยในชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าใจในมาตรการต่าง ๆ ของรัฐ จัดทำแผนและจัดหาวัสดุทางการแพทย์ และวัคซีนให้เพียงพอ จัดระบบการสนับสนุนวัสดุทางการแพทย์ บริหารจัดการ เตรียมการฉีดวัคซีน รวมถึงรูปแบบการรายงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและการแสดงผล การบูรณาการข้อมูลเพื่อการควบคุมโรคและการรักษาพยาบาล และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ