นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายมานิตย์ จุมปา อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในฐานะผู้อำนวยการโครงการรัฐธรรมนูญเพื่อประชาชน และผศ.ดร. วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมกันแถลงข่าว เรื่อง การเปิดหลักสูตรบรรยายโครงการรัฐธรรมนูญของประชาชน ที่จัดโดยมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย(มปท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดย นายมานิตย์ ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรฯ กล่าวว่ โครงการ รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนเกิดขึ้นอย่างทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้สอดคล้องต่อสถานการณ์โครงการนี้หวังที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนบ้านเมืองได้ใช้เป็นพื้นฐานในการพูดคุยแสดงความเห็นในด้านต่างๆเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ จะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายด้านต่างๆมาบรรยาย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี, นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ, นายอเนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม และนักวิชาการในภาคส่วนต่างๆอีกมากมาย

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในการตัดสินใจในเวลาที่จะต้องพิจารณาว่าควรแก้ไขหรือจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
2.เพื่อเสริมสร้างให้ความรู้ รัฐธรรมนูญแก่ประชาชนในฐานะที่ประชาชนเป็นผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ

สำหรับระยะเวลาดำเนินการ ในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 07.00 – 14.00 น. เริ่มวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันอาทิตย์ที่20 ธันวาคม2563จำกัดผู้เข้าร่วมโครงการเพียง 44 คน สถานที่ดำเนินการคือThe Pacific City Club 142, ค่าธรรมเนียมคนละ 9,900 บาท