เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ศาลแขวงปทุมวันได้ออกหมายจับแกนนำม็อบคณะราษฎร จำนวน 12 ราย

1.น.ส.จุฑาทิพย์ ศิริขันธ์ อายุ 22 ปี
2.นายกรกช แสงเย็นพันธ์ อายุ 27 ปี
3.น.ส.ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล อายุ 25 ปี
4.นายสิรภพ พุ่มพึ่งพุทธ อายุ 20 ปี
5.นายณัฐชนน พยัฆพันธ์ อายุ 29 ปี
6.นายสมบัติ ทองย้อย อายุ 52 ปี
7.นายวสันต์ กล่ำถาวร อายุ 48 ปี
8.นายอรรถพล บัวพัฒน์ อายุ 30 ปี
9.นายทัตเทพ เรืองประไพกิจเสรี อายุ อายุ 23 ปี
10.นายณวรรษ เลี้ยงวัฒนา อายุ 26 ปี
11.นายชินวิตร จันทร์กระจ่าง อายุ 28 ปี
12.นายภาณุพงศ์ จาดนอก อายุ 23 ปี

ในความผิดฐานเป็นบุคคลตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาตรา 9 มีโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อจับกุมได้แล้วให้ส่งกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จังหวัดปทุมธานี