นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค.กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การพัฒนาและยกระดับภาคบริการโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบัน ต้องเผชิญกับข้อจำกัดและความท้าทายหลายด้าน ปัจจัยสำคัญ คือ ข้อจำกัดด้านข้อมูลของภาคบริการโลจิสติกส์ ซึ่งมีอยู่กระจัดกระจายหลายหน่วยงาน ขาดการจัดเก็บ รวบรวม และนำมาสังเคราะห์อย่างครบถ้วนเป็นระบบ ก่อให้เกิดความไม่คล่องตัวในการนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย รวมทั้งส่งผลต่อภาคธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องสูญเสียโอกาสทางธุรกิจที่สำคัญ และกระทบต่อความสามารถในการตัดสินใจจากการขาดข้อมูลภาคธุรกิจเชิงลึก

สนค.จึงได้จัดทำโครงการฐานข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ และ Dashboard รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าและสถิติการค้าธุรกิจบริการโลจิสติกส์ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ในการให้โจทย์สำคัญ รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาฐานข้อมูลฯจากการทำงานอย่างใกล้ชิดและบูรณาการด้านข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยได้เปิดตัวฐานข้อมูลธุรกิจโลจิสติกส์ ภายใต้ชื่อ Logistics+ อย่างเป็นทางการให้ประชาชนเข้าถึงได้แล้วผ่านเว็ปไซต์ www.คิดค้า.com โดยฐานข้อมูลฯ นี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดอาวุธให้ภาคเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในหลากหลายมิติเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ วิเคราะห์วางแผน สร้างความสามารถในการแข่งขัน และเห็นโอกาสในตลาดโลจิสติกส์มากขึ้น และในระยะต่อไป สนค. จะพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลจากภาครัฐหลากหลายภาคส่วน อาทิ กรมศุลกากร กระทรวงคมนาคม สำนักงานประกันสังคม เพื่อให้ฐานข้อมูลมีข้อมูลที่ตอบโจทย์ และครอบคลุมการพัฒนายกระดับภาคบริการโลจิสติกส์ไทยในอนาคตต่อไป