นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นผู้แทน EXIM BANK รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องเป็น “อาคารราชการต้นแบบด้าน

การจัดการน้ำเสีย” ระดับทอง จากนายยุทธพล อังกินันทน์ (ขวา) ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสีย ประจำปี 2563 จัดโดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มี
การจัดการบำบัดน้ำเสียและน้ำทิ้งอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นตัวอย่างที่ดีของการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาน้ำเสียของประเทศไทย ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ณ กรมควบคุมมลพิษ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563