นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงาน พร้อมมอบนโยบายให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา ในการนี้ นางนงนุช เศรษฐบุตร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมด้วย

ทั้งนี้ นายสมพงษ์ กล่าวเปิดงาน ว่า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยรับผิดชอบในราชการทั่วไปของสภาผู้แทนราษฎร ได้แก่ การบริหารจัดการด้านการประชุม การสนับสนุนข้อมูลวิชาการต่างๆ ซึ่งหน่วยงานภายในของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทุกส่วนงานจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยภารกิจของกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร นับว่ามีความสำคัญต่อกระบวนงานของฝ่ายนิติบัญญัติ ในการทำหน้าที่ศึกษาข้อมูลทางวิชาการและกฎหมาย
สถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนการตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และเสนอความเห็นประกอบการพิจารณา จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาตนเองและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มุมมอง กระบวนการทำงาน การเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และก่อให้เกิดความผาสุกในการปฏิบัติงาน อันเป็นการเกื้อหนุนให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์อำนาจหน้าที่ขององค์กรต่อไป