ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีเกษตรฯ มอบหมาย สศก. ขยายผลโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำต้นแบบ จ.ศรีสะเกษ ขยายผลทั่วประเทศ สืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานเกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ร่วมสร้างอาชีพเกษตร ช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ก้าวสู่ Smart Farmer ยุคดิจิทัล ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า เดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือน มหามงคลของปวงชนชาวไทย ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สศก. นำโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ขับเคลื่อนโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดิน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสาประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยอบรมและสาธิตการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการบริหารจัดการสินค้าเกษตรผลผลิตทางการเกษตร ผ่านเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.)

พร้อมบูรณาการขับเคลื่อนผ่านศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศูนย์ปฏิบัติการอื่นๆ กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ในการช่วยเหลือแรงงานคืนถิ่นให้สามารถทำการเกษตรเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยวันนี้ ได้มีพิธีเปิดโครงการ ณ ศพก. อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการ สศก. นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ นายวุฒิชัย ม่วงใหม่ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) อ.บ้านไผ่ และนายสุริยันต์ พิเชษฐพงษ์วิมุติ เจ้าของ ศพก. อ.บ้านไผ่ เป็นผู้มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จในครั้งนี้

สำหรับการดำเนินโครงการฯ สศก. ได้นำต้นแบบของจังหวัดศรีสะเกษ เป็นโมเดลในการขยายผลโครงการฯ ไปทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 – 12 ได้จัดอบรมไปแล้วมากกว่า 300 ราย และจะดำเนินการอบรมไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 เป้าหมายกว่า 1,000 ราย และจากที่คณะรัฐมนตรี ได้เห็นชอบโครงการระยะที่ 1 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบโควิด-19 กรอบวงเงิน 92,400 ล้านบาท

นอกจากนี้ สศก. เตรียมบูรณาการและเชื่อมโยงขยายผลร่วมกับโครงการต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาคีในระดับพื้นที่ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมประมง กรมปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ “หนึ่งตำบล หนึ่งกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่” โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ 4,009 ตำบล จำนวน 64,144 ราย รวมพื้นที่ 192,432 ไร่ และโครงการ “พัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)” ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการในศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 394 ศูนย์/อำเภอ ใน 63 จังหวัด ตลอดจนมีแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวง อาทิ โครงการสร้างงานของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ตลอดจนแรงงานจังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด การศึกษานอกระบบ (กศน.) หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีโครงการในลักษณะเดียวกันมาใช้ ศพก. และ ศกอ. เป็นกลไกในการขับเคลื่อน