สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นในหัวข้อ “ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง” ตามที่ สนช. มีมติให้แก้ไขมาตรา 2 จึงต้องขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการ เลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วัน ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป และอาจจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562 เพื่อสะท้อนความ คิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,341 คน ระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี เลื่อนเวลาเลือกตั้ง

1) ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี สนช.ขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ออกไป 90 วัน ส่งผลให้การเลือกตั้งต้องเลื่อนออกไป และอาจจะมีขึ้นในช่วงต้นปี 2562

อันดับ 1 อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย 48.27%
อันดับ 2 ถ้าเลื่อนการเลือกตั้งแล้วส่งผลดี ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น ก็ยอมรับได้ 27.81%
อันดับ 3 กระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ เป็นการสืบทอดอำนาจ 26.07%

2) ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่? หากต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไป

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วย 47.05%
เพราะ อยากให้มีการเลือกตั้งโดยเร็ว เลื่อนมาหลายครั้งแล้ว กระทบต่อเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ประเทศ ฯลฯ
อันดับ 2 เฉย ๆ 32.44%
เพราะ เลือกตั้งช้าหรือเร็วก็ได้พรรคการเมืองเดิม ๆ การเมืองไม่เปลี่ยนแปลง นักการเมืองเห็นแก่อำนาจและผลประโยชน์ ฯลฯ
อันดับ 3 เห็นด้วย 20.51%
เพราะ สถานการณ์ยังไม่แน่นอน ยังมีความขัดแย้ง มีปัญหา ระยะเวลาที่เลื่อนออกไปไม่มาก ควรทำตามขั้นตอน ฯลฯ

3) ประชาชนผิดหวังกับการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้หรือไม่?

อันดับ 1 เฉยๆ 39.97%
เพราะ รัฐบาลยังสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี บ้านเมืองสงบ ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็ต้องมีการเลือกตั้ง ฯลฯ
อันดับ 2 ผิดหวัง 37.14%
เพราะ อยากเลือกตั้ง อยากได้นายกฯที่มาจากการเลือกตั้ง อยากให้บ้านเมืองสงบเป็นประชาธิปไตย ไม่รักษาสัญญา ฯลฯ
อันดับ 3 ไม่ผิดหวัง 22.89%
เพราะ คาดว่าน่าจะเลื่อนอยู่แล้ว กฎหมายยังไม่แล้วเสร็จ การเลือกตั้งอาจไม่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศได้ ฯลฯ

4) กรณี เลื่อนการเลือกตั้ง ทำให้ความนิยมของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 เหมือนเดิม 56.22%
เพราะ จะเลือกตั้งหรือไม่ก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ล าบาก ข้าวของแพง เศรษฐกิจไม่ดี บ้านเมืองต้องพัฒนา ฯลฯ
อันดับ 2 ลดลง 39.45%
เพราะ ประชาชนรู้สึกผิดหวัง ไม่เป็นไปตามโรดแมป ความเชื่อมั่นลดลง แสดงว่าต้องการสืบทอดอำนาจ ฯลฯ
อันดับ 3 เพิ่มขึ้น 4.33%
เพราะ อยากให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไป เป็นกำลังใจให้นายกฯ ทำเพื่อส่วนรวม ฯลฯ

5) ถ้ามีการเลื่อนการเลือกตั้ง ประชาชนคิดว่าบรรยากาศทางการเมืองไทยต่อไปนี้จะเป็นอย่างไร?

อันดับ 1 ยังมีการทะเลาะเบาะแว้ง โจมตีกันไปมา 36.87%
อันดับ 2 อาจมีกลุ่มที่ไม่พอใจออกมาเคลื่อนไหว วิพากษ์วิจารณ์ กดดันรัฐบาล 35.19%
อันดับ 3 รัฐบาลยังบริหารประเทศต่อไป อยู่ภายใต้มาตรา 44 34.68%

Suan Dusit Poll