พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวกับประชาชนผ่านรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 20.15 น โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขี้้แจงความหมายของ ‘ไทยนิยม’  ซึ่งไทยนิยมไม่ใช่การสร้างกระแสชาตินิยมเหมือนที่บางคน ไม่เข้าใจสังคมของตน ชาตินิยมจะใช้ได้ดี สำหรับป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ จากการทำสงคราม หรือจากการเข้ามาครอบงำทางความคิดด้วยหลักคิดลัทธิของชาติอื่น เพื่อสร้างสำนึกความรักชาติและไทยนิยม ซึ่งไม่ใช่ประชานิยม เพราะประชานิยมเป็นการให้ในลักษณะยัดเยียดว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่เหมาะสมกับประชาชน ด้วยการสร้างแนวคิด “บริโภคนิยม” แตกต่างจากไทยนิยมที่เป็นการต่อยอด ขยายผลจากประชารัฐ ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการระเบิดจากข้างในด้วยการมีส่วนร่วม เกิดเป็น 3 ประสาน คือ ราษฎร์ – รัฐ – เอกชน

พลเอก ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ไทยนิยม เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาและสร้างการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน เพราะตอบสนองความต้องการของคนในพื้นที่ แก้โจทย์ปัญหาที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน ด้วยกลไกประชารัฐ เพื่อสร้างความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ให้กับบ้านเมือง ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นมรดกของชาติ มาเป็นหลักคิดสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ