การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา รายมาตรา โดยในมาตรา 11 การแบ่งกลุ่มอาชีพ ส.ว. มีกรรมาธิการ รวมถึงสมาชิกที่ขอส่วนสงวนคำแปรญัตติไว้ ได้อภิปรายเกี่ยวกับการจัดกลุ่มสมาชิกวุฒิสภา โดยเสนอให้มี 16 กลุ่ม / 10 กลุ่ม และ 5 กลุ่ม เพื่อทำให้กลุ่มน้อยลงและมีปริมาณผู้สมัครในแต่ละกลุ่มมากขึ้น ซึ่งทำให้สามารถปิดช่องการบล็อกโหวตหรือสมยอมได้ พร้อมกับเสนอการจัดกลุ่ม เน้นหลักความเท่าเทียม ขณะเดียวกันเห็นว่าควรเปิดให้มีสิทธิสมัครได้หลายกลุ่ม และขอให้แยกกลุ่มสตรีออกมาต่างหาก แต่ไม่จำกัดสิทธิในการสมัครกลุ่มอื่น หลังจากใช้เวลาถกเถียงในที่ประชุมประเด็นการแบ่งกลุ่มอาชีพ ส.ว. จนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ เพราะมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและไม่เห็นกับการปรับลดจำนวนกลุ่มอาชีพอย่างต่อเนื่อง ทำให้ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานในที่ประชุม ต้องสั่งพักการประชุมเป็นเวลา 20 นาที และพิจารณาต่อ โดย นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ ประธานกรรมาธิการ ชี้แจงว่าฯ การลดจำนวนกลุ่มเหลือ 10 กลุ่ม มีเหตุผล และไม่ได้ตัดกลุ่มใดจากที่ กรธ.กำหนด แต่เป็นการควบรวมบางกลุ่มอาชีพเข้าเป็นกลุ่มเดียวกัน ก่อนที่ประชุมลงมติรายมาตรา เห็นชอบตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก ด้วยคะแนน 166 เสียง และไม่เห็นด้วย 35 เสียง ให้แก้ไขมาตรา 11 ปรับลดจำนวนกลุ่มอาชีพ สว. เหลือเพียง 10 กลุ่ม