ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อการทำงานตรวจสอบรัฐบาล/คสช ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 24 – 25 มกราคม 2561 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการทำงานของ ป.ป.ช. การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างด้วยความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” ด้วยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified  Random  Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตามภูมิภาค จากนั้นในแต่ละภูมิภาคสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่นที่ ร้อยละ 95.0

เมื่อถามถึงความคิดเห็นว่ามีความไม่ปกติ/ไม่โปร่งใสในรัฐบาล/คสช. หรือไม่ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ 76.32 ระบุว่า มีความไม่ปกติ/ไม่โปร่งใส รองลงมา ร้อยละ 16.64 ระบุว่า มีความปกติ/โปร่งใส และร้อยละ 7.04 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ความกล้าของ ป.ป.ช. ที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. อย่างเที่ยงตรง ยุติธรรม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ49.60 ระบุว่า กล้าเข้ามาตรวจสอบ รองลงมา ร้อยละ 46.88 ระบุว่า ไม่กล้าเข้ามาตรวจสอบ และร้อยละ 3.52 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นกลางของ ป.ป.ช. ในการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช.พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.64 ระบุว่า มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ รองลงมา ร้อยละ 42.96 ระบุว่า ไม่มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ และร้อยละ 8.40 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ ซึ่งจะเห็นได้ว่าประชาชนในสัดส่วนใกล้เคียงกันมากเชื่อว่าป.ป.ช จะมีและไม่มีความเป็นกลางในการตรวจสอบ สำหรับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ ความรวดเร็วของ ป.ป.ช. ที่จะเข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.24 ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างล่าช้า รองลงมา ร้อยละ 35.52 ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้ปกติ ร้อยละ 11.36 ระบุว่า เข้ามาตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล/คสช. ได้อย่างรวดเร็ว และร้อยละ 2.88 ระบุว่า ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

ท้ายที่สุด ประชาชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับว่าการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.04 ระบุว่า มีการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. รองลงมา ร้อยละ 28.72 ระบุว่า ไม่มีการแทรกแซงการทำงานของ ป.ป.ช. จากรัฐบาล/คสช. และร้อยละ 10.24 ไม่ระบุ/ไม่แน่ใจ

 

NIDA Poll