ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีบันทึกข้อความส่งถึงผู้บัญชาการทุกหน่วย เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ สั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผู้บังคับการถึงสารวัตรวาระประจำปี พ.ศ. 2560 โดยให้ทำ บัญชี ผู้มีความเหมาะสม เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นส่งผ่านกองทะเบียนพลถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ภายในวันที่ 31 มกราคม ทั้งนี้หากมีข้อมูลจากประชาชนและหน่วยงานความมั่นคงทั้งในเชิงชื่นชม ยกย่องและร้องเรียนถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการตรวจสอบหากพบว่า เป็นความจริงทั้งในส่วนยกย่องและตำหนิให้ส่งมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเฉพาะข้อร้องเรียนจากหน่วยความมั่นคง ให้เสนอมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติภายในวันที่ 31 มกราคมเช่นกัน

คำสั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุ ในส่วนกองบัญชาการต่างๆให้จัดทำบัญชีแต่งตั้งเสนอต่อผู้บัญชาการหน่วยภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ส่วนหน่วยขึ้นตรงสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ทำบัญชีแต่งตั้งเสนอต่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยการแต่งตั้งหมุนเวียนผู้ได้รับการแต่งตั้งในวาระพ.ศ. 2559 ให้หมุนเวียนเท่าที่จำเป็น หากโดยเสนอแต่งตั้งหมุนเวียนให้ระบุ เหตุผลความจำเป็น สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีตำรวจ ระดับผู้กำกับการหากอยู่ในตำแหน่งเดิม ติดต่อกันเป็นเวลาสี่ปีให้สับเปลี่ยนทุกราย เว้นแต่เหตุจำเป็นให้อยู่ในตำแหน่งเดิมโดยต้องระบุเหตุผลชัดเจนทุกราย โดยให้เกี่ยวข้องในการจัดทำบัญชีตรวจสอบชื่อ-สกุล ยศ คุณสมบัติประจำตำแหน่ง โดยการจัดส่งข้อมูลบัญชีแต่งตั้งให้ทำเป็นชั้นความลับตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยเคร่งครัด

Thai Police

Thai Police