ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ทนายความของนายสุเทพ เทือกสุบรรณและอีก 8 แกนนํา กปปส. ได้ยื่นคําร้องพร้อม หลักทรัพย์เป็นกรมธรรม์ประกันภัย บ.วิริยะประกันภัย คนละ 800,000 บาท รวม 7.2 ล้านบาท เพื่อขอ ปล่อยชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดีที่อัยการคดีพิเศษ 4 ได้ยื่นฟ้องแกนนำ กปปส. ทั้ง 9 ร่วมกันกบฏและก่อการร้าย รวมทั้งความผิดอื่นรวม 9 ข้อหา โดยศาลพิจารณาคําร้องแล้ว อนุญาต ให้จําเลยทั้ง 9 ราย ประกันตัวไป โดยตีราคาประกันคนละ 600,000 บาท และกําหนดเงื่อนไขห้ามจําเลย ทั้งหมดออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล

ทั้งนี้ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนีมีจําเลยจํานวนมากเพื่อให้กระบวนพิจารณาเป็นไปโดย ปราศจากอุปสรรค จึงเห็นสมควรกําหนดเงื่อนไขกับจําเลยซึ่งได้รับอนุญาตให้ปล่อย ชั่วคราวระหว่างพิจารณา ดังนี้

1.ให้จําเลยดําเนินการแต่งตั้งทนายความเป็นที่เรียบร้อยก่อน หรือในวันนัดพร้อมเพื่อประชุม คดี ตรวจพยานหลักฐาน

2.กําหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ – จําเลย ให้ถือวันนัดของศาลเป็นหลักสําคัญ หาก ทนายความจําเลยติดภารกิจหรือเจ็บป่วย ก็ให้จําเลยแต่งตั้งทนายความคนใหม่ ศาลจะไม่ให้ อนุญาตให้เลื่อนคดีเพราะเหตุขัดข้องเรื่องทนายความ และศาลจะถือว่าเป็นพฤติการณ์ที่่ส่อ ไปในทางประวิงคดีอันเป็นอุปสรรคแก่การดําเนินคดีในศาลที่ศาลจะมีคําสั่งอย่างหนึ่งอย่างใดเกี่ยวกับการสั่งปล่อยชัวคราว